Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за изменение на ПУП - ПЗ за част от кв.88 по регулационния план на с.Равногор

  28-06-2022

  РАЙНА АТАНАСОВА ГРУДЕВА-гр.Пловдив-4000 /за УПИ ХХ-885/

  ПЕТЪР ЮРИЙ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000 /за УПИ Х-882/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е


  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ  за част от кв. 88, УПИ ХI-883 по РП на с. Равногор. С проекта се предвижда жилищно застрояване. Изменението е по искане от Анна Спасова Кънева и Васил Николов Кънев.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за изменение на ПУП - ПЗ за част от кв.88 по регулационния план на с.Равногор

  27-06-2022

  КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА-гр.Пловдив /за УПИ ХIII-917,918/  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ  за част от кв. 88, УПИ ХI-883 по РП на с. Равногор. С проекта се предвижда жилищно застрояване. Изменението е по искане от Анна Спасова Кънева и Васил Николов Кънев.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП- ПР за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово

  14-06-2022

  ДО

  КРАСИМИР АТАНАСОВ АТАНАСОВ

   с.Исперихово, ул. „Двадесет и четвърта" №36А

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР  за част от кв.8, УПИ IV-117 по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на същия УПИ се обособяват два нови УПИ: IV-117 и ХV-117.

           Проектът се намира в Кметство с.Исперихово, ул."Тридесет и осма" № 34 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУП–ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.580.23 по кадастралната карта на с. Розово

  14-06-2022

  До

  Община Брацигово  -  гр. Брацигово,  ул. „ Атанас Кабов" № 6А

   Севделин Медев Тинчев    - гр. Куклен ул. „Славянска" №70

  „ОГТО ТРЕЙДИНГ" ЕООД  - гр София  ул. „Персенк" №20, вх. А, ет. 2,ап 4

  Н-ци на Петър Димитров Димитров

  Живка Петрова Арнаудова  - с Розово ул. „ Осма"  № 21

  Надежда Петрова Бъклева  -  гр. Пещера ул. „Проф. Янко Тодоров" № 10

  Райна Димитрова Казиска  - гр. Пловдив бул. „Васил Априлов" №100, ет.6, ап35

  Иван Димитров Димитров  - гр. Пловдив ул."Георги Комитата" № 15, ет.6

  Петър Запрянов Димитров - с. Розово ул. „Деветнадесета" № 5

  Областна администрация Пазарджик -  Държавни имоти - ул. Екзарх Йосиф № 2

  Георги Йорданов Паликаров - с. Розово ул. Петнадесета № 23

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

        Съобщаваме Ви, че е изготвен  ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 62973.580.23 по кадастралната карта на с. Розово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик. Имотът е с площ от 2363 кв. м. и ще бъде отреден  УПИ  XIII-23 „ За търговия, услуги, производствена и складова дейност и ФЕЦ", като се променя трайното предназначение на територията- урбанизирана територия.

   

       Проекта се намира в Кметство Розово, ул. „ Първа" № 32 и може да се прегледа от заинтересованите лица.

   

       Искане и възражение по проекта  се правят в 14-дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал3 и 5 от ЗУТ.

   

   

   

  Гл. спец. АТОН:___________

  /Д. Петрова/

   

 • Съобщение за Заповед № РД-228/04.05.2022г. за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр.Брацигово

  14-06-2022

  ЕЛЕНА ДОНЧЕВА БОЖИНКОВА - гр.Пловдив-4000, /за имот 06207.3.210/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработена Заповед № РД-228/04.05.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на имота се обособява нов УПИ I-3.917-Жилищно застрояване. Изменението е по искане от Атанас Василев Зааралиев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение, че има издадено Решение № ПК-11-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

  13-06-2022

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Община Брацигово съобщава, че има издадено Решение № ПК-11-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за поземлени имоти с  идентификатори 06207.2.814, 06207.2.821, 06207.2.824, 06207.2.822, местност „Свети Спас" по КККР на гр. Брацигово, общ. Брацигово,  обл.  Пазарджик.

  може и от сайта на РИОСВ - гр. Пазарджик: https://new.riewpz.org/upload/_documents/rpeo_2022_11.pdf

 • Съобщение за Заповед № РД-241/10.05.2022г. за част от кв. 36 А по РП на с.Бяга

  10-06-2022

  ДО

  КРЪСТИНА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА - гр. Пловдив-4000,/ за УПИ ХVI-419,кв.36а/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме  Ви, че е издадена заповед № РД-241/10.05.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв. 36 а, УПИ XVII-416 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, с който се променя отреждането на горецитирания УПИ и става УПИ XVII-416-За търговия, услуги и жилищно строителство. Изменението е по искане от Атанас Георгиев Кънев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщаване на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 61220.18.439, м. Криви ленища по КККР на с. Равногор

  10-06-2022

  ДО

  СНЕЖАНКА СТОЯНОВА СТОЙКОВА - гр. Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 61220.18.419/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме Ви, че е изработен ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 61220.18.439, м. Криви ленища по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с който за имота се обособява УПИ II-439-За жилищно строителство. Изменението е по искане от Борислав Атанасов Жежев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Отговор на възражение от Сийка Кирилова Дякова

  06-06-2022

  ДО

  СИЙКА КИРИЛОВА ДЯКОВА

   

  Относно:  Възражение от  Сийка Кирилова Дякова с вх. № 94С-358-1#1/24.03.2022г. против Констативен акт № 2/24.02.2022г.

   

  УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ДЯКОВА,

         Във връзка с Вашето възражение, Ви уведомяваме, че същото не се  приема. Представен е Протокол обр. №2 /Наредба № 3 от 31юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителство/, съставен е на 24.04.2018г. от консултанта на строежа „Сечков1"ЕООД. От горното и предвид състава на чл. 153, ал. 2 от ЗУТ е очевидно, че към момента на съставянето на Протокол обр. № 2 от 20.04.2018г., строителното разрешение за вилната сграда е изгубило правно действие и протокол обр. 2 е съставен за незаконен по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ строеж. Съгласно чл. 67 от Закона за собствеността /ЗС/, правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Видно от презаверката на разрешението за строеж № 24/2011г., правото на строеж на Вила 154 е отпаднало на 26.04.2016г., т.е. Протокол обр. №2 от 20.04.2018г. е съставен при загубено право на строеж.

    В този смисъл, Община Брацигово счита, че налице е незаконно строителство по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУ

 • Съобщение за Заповед № РД-228/04.05.2022г. за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр.Брацигово

  06-06-2022

  КАТЯ ЦВЕТАНОВА ЙОНОВА - гр.София-1000, /за имот 06207.3.210/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработена Заповед № РД-228/04.05.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 06207.3.211 по КККР на гр. Брацигово, с който за сметка на имота се обособява нов УПИ I-3.917-Жилищно застрояване. Изменението е по искане от Атанас Василев Зааралиев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик