Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за Заповед №РД-835/15.12.2021г. за част от кв. 91 по плана на гр. Брацигово

  13-01-2022

  ДО

  ТОНЯ ИВАНОВА ФИЛИПОВА - гр.София-1000  /за имот с идентификатор 06207.502.10/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

          

    Съобщаваме  Ви, че е издадена Заповед № РД-835/15.12.2021г. на Кмета на община Брацигово, с която се одобрява изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв. 91, УПИ VIII-648 по регулационния план на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.11 по КККР/, с който регулационните граници на същия УПИ минават по имотните граници на имот 06207.502.11 и за него се обособява нов УПИ VIII-11 За ЖС. Изменението е по искане от Дончо Василев Ангелов.

           Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая №7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

            Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.88 по плана на с.Равногор

  10-01-2022

   

  ДО

  КАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ТРАЙКОВА-гр.Пловдив-4000, /за УПИ ХIII-917,918/

  ИВАН ПЕТРОВ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000, /за УПИ Х-882/

  ПЕТЪР ЮРИЙ ДЕНЧЕВ-гр.Пловдив-4000, /за УПИ Х-882/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 88, УПИ ХI-883 и УПИ ХХ-885 по РП на с. Равногор. С проекта се предвижда промяна в конфигурацията на вътрешнорегулационните линии на двата УПИ, като минат по имотни граници на ПИ пл. №883. Изменението е по искане от Анна Спасова Кънева.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

   

 • Съобщение за ПУП-ПЗ и РУП за част от кв.20 А по плана на гр.Брацигово

  10-01-2022

    

  СТИЛИЯНА КИРИЛОВА КЪНЕВА- гр.София-1000 /за имот с идентификатор 06207.501.1828/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПЗ и РУП  за част от кв.20 А, УПИ XIII-Складова база, бензиностанция, УПИ XII-Складова база и УПИ XIV-Производствена дейност, администрация и офис по РП на гр. Брацигово, с който се предвижда частично свързано застрояване между горните УПИ-та. И свободно в останалата част на 3 м отстояние от регулационните линии, а с Работния устройствен план се определят параметрите на сключеното застрояване на процесните имоти. Изменението е по искане от Ка Ойл ЕООД.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община  Брацигово на ул."Атанас Кабов"№6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ. Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

   

   

 • Заповед №РД-13/06.01.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  06-01-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-13/06.01.2022г. 

   

  На основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, Решение I

  от протокол № 12/15.12.2021г. на ОбЕСУТ

   

                  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 36а, УПИ ХVII-416 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни. 


  КМЕТ:........./п/...............

                            /Н.Казакова

 • Съобщение на ПУП-ПРЗ за имот 29522.3.339, м.Ливаде по КККР на с.Жребичко

  04-01-2022

  ГЕОРГИ АТАНАСОВ ТОШЕВ - гр.Кричим-4220,/за имот с идентификатор 29522.3.439/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 29522.3.339, м. „Ливаде" по КККР на с.Жребичко, с който се променя предназначението на имота и за него се образува УПИ I-3.339 за склад и временно обитаване. Изменението е по искане от Илия Йорданов Бакърджиев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПР за част от кв.118 по РП на гр.Брацигово

  04-01-2022

  ДО

  МАРИЯ АНГЕЛОВА ТОНЕВА-гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.501.649/

  РАЙНА ЦВЕТАНОВА НИКОЛОВА-гр.Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.501.646/

  ХИПОКРАТ - АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЕООД с управител АЛЕКСАНДЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ - гр. Пловдив-4000, /за имот с идентификатор 06207.501.646/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПР за част от кв.118, УПИ V по регулационния план на гр. Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.648 по КККР на гр. Брацигово, с който се предвижда регулационните граници да се изменят по имотните граници. Изменението е по искане на Соня Георгиева Кръстева и Пейо Георгиев Бардуков.

           Проектът се намира в Дирекция "СА" при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция "СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.56 по плана на с.Равногор

  04-01-2022

  НЕЛИ СТОИЛОВА ВЕЛЕВА-ИЛИЕВА-гр. Пазарджик / за  УПИ XXIII-782 в кв.56/

   


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ ХVII-903,904, ЖС, кв.56 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ  се обособяват осем нови УПИ: УПИ ХVII-903, 904 За жилищно строителство, УПИ ХХIV-903, 904 За жилищно строителство, УПИ ХХV-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVI-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVII-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVIII-904 За жилищно строителство, УПИ ХХIХ-904 За жилищно строителство и УПИ ХХХ-904 улица. Изменението е по искане от Стив Билд Груп ООД.

              Проектът се намира в Дирекция СА при Община  Брацигово на ул."Атанас Кабов"№6А, ет. 2, стая № 7 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.56 по плана на с.Равногор

  31-12-2021

   ДО

  ПЕТРУНКА ИВАНОВА КРЪСТЕВА -гр.Пазарджик / за  УПИ XVIII-785 в кв.56/

  ГРОЗДЕНКА ПЕТРОВА КРЪСТЕВА- гр.Пазарджик / за  УПИ XVIII-785 в кв.56/

  ДИМЧО ДИМИТРОВ СИВКОВ- гр.Пещера / за  УПИ XXII-781 в кв.56/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ  за УПИ ХVII-903,904, ЖС, кв.56 по плана на с.Равногор, общ.Брацигово, с който за сметка на горецитирания УПИ  се обособяват осем нови УПИ: УПИ ХVII-903, 904 За жилищно строителство, УПИ ХХIV-903, 904 За жилищно строителство, УПИ ХХV-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVI-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVII-903,904 За жилищно строителство, УПИ ХХVIII-904 За жилищно строителство, УПИ ХХIХ-904 За жилищно строителство и УПИ ХХХ-904 улица. Изменението е по искане от Стив Билд Груп ООД.

              Проектът се намира в Дирекция СА при Община  Брацигово на ул."Атанас Кабов"№6А, ет. 2, стая № 7 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение за Заповед №РД-795/25.11.2021г. за част от кв.16 по плана на гр.Брацигово

  31-12-2021

  ДАНИ ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА- гр.София /за имот с идентификатор 06207.501.737/


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

           Съобщаваме  Ви, че е издадена заповед № РД-795/25.11.2021г. на кмета на Община Брацигово, с която се одобрява ПУП- ПР  за част от кв.16, УПИ VI-333 по РП /имот с идентификатор 06207.501.738 по КККР/ на гр. Брацигово, с който регулационните граници  минават по имотната граница на имот с идентификатор 06207.501.738. Изменението е по искане от Иван Костов Вълов.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

         Искания и възражение по проекта се правят на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез община Брацигово до Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Съобщение на ПУП-ПРЗ за имот 29522.3.339, м.Ливаде по КККР на с.Жребичко

  16-12-2021

  ВАСИЛ СТОЯНОВ БАКЪРДЖИЕВ - гр.Пловдив, р-н Северен, ул. Благовест №1, ет.5, ап.16 /за имот с идентификатор 29522.3.404/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 29522.3.339, м. „Ливаде" по КККР на с.Жребичко, с който се променя предназначението на имота и за него се образува УПИ I-3.339 за склад и временно обитаване. Изменението е по искане от Илия Йорданов Бакърджиев.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик