Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение със Заповед № РД – 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово

  17-07-2018

  До

  Георги Атанасов Атанасов  -    Пловдив, ж.к. Тракия 224 В ет.5 ап.13    Йорданка Петрова Атанасова - Пловдив, ж.к. Тракия 224В ет.5 ап. 13 Цонка Атанасова Грънчарова - Пловдив, ж.к. Тракия 194Б ет.3 ап. 06 Калинка Атанасова  Василева -  с. Братаница ул. Първа № 9

  Мария Атанасова Кръстева    - с. Семчиново ул. Двадесет и първа №16

  Митка Иванова Стойчева     -   гр. Брацигово ул. Данаил Юруков № 11

  Мария Стоянова Кирилова  гр. Велинград ул. Стойо Калпазанов № 14

  Златко Димитров Гурков -   гр. Велинград  ул.Стойо Калпазанов № 14

  Красимира Кръстева Даскалова - с. Розово ул. Втора № 17

  Надежда Михайлова Златанова  - няма данни

      

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

       Съобщаваме Ви, че със Заповед   № РД - 284-1/ 20.06.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрен   изменение на План за регулация за част от кв.4, УПИ III-24 по плана на с. Розово, община Брацигово,  с който от УПИ III -24 се образуват два нови: УПИ III-24 и УПИ ХV- 24,и се променя северната регулационна линия, като същата минава по имотната граница, съгласно означенията и корекциите върху приложената скица проект.

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

       Съобщението се изготвя по чл. 61 от АПК

 • Съобщение в връзка с Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ

  10-07-2018

   СЪОБЩЕНИЕ

   

  Съобщаваме, че в Държавен вестник бр.55 от 3 юли 2018г. на основание чл.21, ал.1, т.11 и ал.2 от ЗМСМА и чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ Общинският съвет - гр.Брацигово, реши:

  Допуска поправка на явна фактическа грешка в Решение № 380 от 9.11.2017г. (ДВ, бр.97 от 2017г.), с което се одобрява общ устройствен план на община Брацигово със съответните и неразделна част от него схеми, правила и нормативи за неговото прилагане, като за зелена площ м/у улица с о.т. 86-93 до кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 45-46 до кв.8, зелена площ м/у улица с о.т. 77-78-76 до кв.13, УПИ III-ресторант и магазин в кв.28 и площ извън регулацията м/у улица с о.т. 18-19-20 по плана на с.Исперихово допълва индекс „Оо" - Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности.

   

                                    Председател:

                                                      Н.Казакова

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ

  09-07-2018

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово, на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен помощен план на земите на ползвателите и на бившите собственици намиращи се в местностите„ Чешмето „ и „ Хисаря" в землище с. Исперихово за ПИ с №034001, №034002, №034003, №034004, №034005, №034006 , №034008, №034009, №034010.

  На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на кметство с .Исперихово  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до кмета на Община Брацигово.

 • Съобщение за издадена заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово за одобрение на ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност “Просовето“ , по кадастрална карта на гр.Брацигово.

  09-07-2018

  ДО

  Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

  -   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

  -   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив,

  -   Христо Иванов Цойков- гр.Пловдив,

  -   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград,

  -   Димитър Кузманов Мешекопаранов- гр.Брацигово,

  -   Иван Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

  -  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

  - Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

  - Георги Стоянов Алексиев- гр.Благоевград,

  - Елена Геогиева Панчева- с. Кокаляне,

    Н-ЦИ НА ДАНАИЛ ИВАНОВ БЕКРИЕВ  /за имот 06207.4.286/

  - Данаил Иванов Бекриев - гр.Кърджали, ул."Отец Паисий" № 8,вх.А,ет.4,ап.10

  - Христо Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул." Черешово топче"№ 5

  - Стоян Иванов Бекриев- гр.Брацигово, ул."Черешово топче" № 5

  Н-ЦИ  НА НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ  /за имот 06207.4.283/

  -   Елена Ангелова Здравкова - гр.Брацигово, ул."Васил Петлешков " № 48

  -   Жана Ангелова Христова- гр.Брацигово, ул."Брациговска комуна" № 19

  -   Николай Георгиев Гюров- гр.Брацигово, ул." Паница Семерджиев" № 20

  Н-ЦИ  НА ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ПОПОВ  /за имот 06207.4.284/

  -   Щастливка Радостова Попова - гр.Брацигово, ул."Антон Ашкерц " № 10

  -   Данаил Йорданов Попов- гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

  -   Георги Йорданов Попов- - гр.Брацигово, ул ."Антон Ашкерц " № 10

  -   Екатерина Данаилова Френкева - гр.Смолян, ул."Деспот Слав " № 28

  -   Костадин Стоянов Караджов- гр.Панагюрище, ул."Георги Бенковски" № 25, ет.6, ап.23

  -   Лушка Стоянова Тодорова- гр.Брацигово, бул."Трети Март" № 66А, ет.1, ап.1

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, със заповед № РД-298/02.07.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на  ПУП- ПР за имот с идентификатор 06207.4.288, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

  Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • З А П О В Е Д: № РД - 314/05.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  05-07-2018

  З А П О В Е Д:

  №РД-314/05.07.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ номер 638 020, м. "Герена" по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........./п/...............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД - 302/03.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  03-07-2018

   
   З А П О В Е Д:

  № РД-302/03.07.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 480/30.05.2018г.

  на ОбС гр.Брацигово


   

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.15, зелена площ м/у улица с о.т. 86-93  по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........./п/............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД - 303/03.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  03-07-2018

   

   З А П О В Е Д:

  № РД-303/03.07.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ и решение № 481/30.05.2018г.

  на ОбС гр.Брацигово

           

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.8, зелена площ м/у улица с о.т. 45-46  по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

            КМЕТ:........./п/..............

                              /П.Петков/

 • З А П О В Е Д: № РД - 296/02.07.2018г. на основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  02-07-2018

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 296/02.07.2018г.

   На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ

            

               Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.111, УПИ  ХХХІІІ-1438 по действащия регулационен план на  гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

             КМЕТ:....П.Петков

 • ЗАПОВЕД № РД-275/13.06.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  13-06-2018
  З А П О В Е Д:
  № РД-275/13.06.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ
  .

  ПУП-ЧИПР за част от кв. 56, УПИ VІ-405, VІІ-404 и Х-401 по действащия регулационен план на с. Равногор, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/...............
  /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД № РД-238/23.05.2018г. на основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

  25-05-2018

  З А П О В Е Д:
  № РД-238/23.05.2018г.

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 86, УПИ ХІІІ-513 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

  КМЕТ:........./П/............
  /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик