Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • ЗАПОВЕД № РД-442/25.08.2022г. На основание Констативен акт № 2/24.02.2021г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово

  24-11-2022

  З А П О В Е Д

                                 

                                                 № РД-442/25.08.2022г.

   

              На основание Констативен акт № 2/24.02.2021г. по реда  на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово за строеж: „Вилна сграда", представляващ бетонова площадка, изграждащ се в  кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз" във връзка с писмо от Регионална дирекция за национален строителен контрол Пазарджик от ОД на МВР - Пазарджик, гр. Пещера въз основа на констатации на ТП „ДГС" Пещера за започнато строителство в държавна горска площ е установено:

               Започнат е строеж на вилна сграда с № 154, като е изградена  бетонова площадка, находяща  се в кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз". Строителното разрешение е изгубило правно действие и протокол обр. 2 е съставен за незаконен строеж по смисъла на чл. 225, ал. 2 от ЗУТ. Съгласно чл. 67 от Закона за собствеността /ЗС/ , правото да се построи сграда върху чужда земя се погасява в полза на собственика на земята  по давност, ако не се упражни в продължение на 5 години. Видно от проверката на разрешение за строеж № 24/2011г., правото на строеж на Вила № 154 е отпаднало на 26.04.2016г., т.е. протокол обр. 2 от 20.04.2018г. е съставен при загубено право на строеж, т.е. за възложител е вписано лице, което към този момент вече няма право да строи в чужд имот. Към момента на съставянето на Констативен акт №2/24.02.2022г. е изпълнено строителство на бетонова площадка с размери в план 10,70м./4,50м.

              Констативен акт №2/24.02.2022г. е съставен в отсъствието на възложителя на строежа. Надлежно е съобщен чрез отправяне на писмено съобщение на заинтересуваното лице. Писменото съобщение е получено. В 7-дневен срок по акта е постъпило писмено възражение в Община Брацигово, видно от констативен протокол от 24.03.2022г. Възражението не се приема от Община Брацигово въз основа на описаните по-горе факти.

          На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  във връзка с чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

                                           

  I.                  НАРЕЖДАМ:

  1.      Да бъде премахнат незаконен строеж:  „Вилна сграда № 154", представляващ бетонова площадка, изграждащ се в кв. 10 по РП на лет. „Розовски вриз" с административен адрес лет."Розовски вриз", изпълнен в нарушение на чл.148,ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

  2. След влизане в сила на заповедта, да бъде отправена покана до извършителя за доброволно изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж, почистване на терена от строителни отпадъци и възстановяване на терена във вида преди извършване на незаконното строителство.

  3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж и почистване на строителната площадка за сметка на адресата на заповедта, по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

  Kонтрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА" при Община Брацигово. 

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  -  Пазарджик, чрез Кмета на Община Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването й.

   

   

  Кмет на Община Брацигово

  Надежда Казакова

 • ЗАПОВЕД № РД-606/18.10.2022г. На основание Констативен акт №4/24.08.2022г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигов

  24-11-2022

  З А П О В Е Д

                                 

                                                  № РД-606/18.10.2022г.

   

              На основание Констативен акт №4/24.08.2022г. по реда на чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ, издаден от длъжностни лица на Община Брацигово за строежи: „Гараж" с площ 38 кв. м. , реализиран в УПИ  III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско, собственост на Георги Василев Атанасов с административен адрес: с. Козарско, ул. „33"№36 е установено:

               Георги Василев Атанасов е закупил УПИ III-707, кв. 41 през 2016г. с реализирани гараж в него с площ 38 кв.м.,  находящ се  на  вътрешната регулационна линия с УПИ II-708, кв. 41 по РП на с. Козарско. Строителството е извършено без необходимите строителни книжа (одобрен проект и разрешение за строеж). Гаража е стоманобетонова конструкция. Към момента на съставянето на Констативен акт №4/24.08.2022г. строителството е завършено по данни на собственика на имота преди 1987г. В предвид годината на построяване на гаража Главният архитект на Община Брацигово проучи възможността за прилагане на разпоредбите на § 16 от ПР на ЗУТ. В тази връзка гаража не отговаря на градоустройствените правила и норми за застрояване. В тази насока, когато сградите са разположени на регулационните линии към съседните имоти трябва да ги има в застроителния план. При липса, както е в случая е необходима декларация по чл. 21, ал. 5 от ЗУТ за съгласие между собствениците. В конкретния случай жалбоподателката е собственичка на съседния имот.  

              Констативен акт №4/24.08.2022г. е съставен в отсъствието на собственика на имота. Надлежно е съобщен и връчен на заинтересуваното лице. В 7-дневен срок по акта е постъпило писмено възражение, видно от Констативен протокол от 25.08.2022г. Възражението е разгледано, но не е прието.

             Във връзка с гореизложеното, безспорно е установен незаконен строеж по смисъла на 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и подлежи на премахване по реда на чл. 225а от ЗУТ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА. 

                        

  На основание чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ,  във връзка с чл. чл. 223, ал. 2 от ЗУТ.

   

                                                    НАРЕЖДАМ:

   

  1. Да бъде премахнат незакон строеж:  „Гараж", изграден  в УПИ III-707, кв. 41 по РП на с. Козарско с административен адрес: с. Козарско, ул. „33"№36, изпълнен в нарушение на чл.148,ал.1 и чл. 225, ал. 2, т. 2 от ЗУТ. 

  2. След влизане в сила на заповедта, да бъде отправена покана до Георги Атанасов за доброволно изпълнение на разпореденото премахване на незаконния строеж, почистване на терена от строителни отпадъци и възстановяване на терена във вида преди извършване на незаконното строителство.

  3. При неспазване на срока за доброволно изпълнение по т.2 на настоящата заповед, да се извърши принудително премахване на незаконния строеж и почистване на строителната площадка за сметка на адресата на заповедта, по реда на чл. 225а, ал. 3 от ЗУТ.

  Kонтрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж. Анелия Методиева - Директор Дирекция „СА" при Община Брацигово.   

      Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред Административен съд  -  Пазарджик, чрез Кмета на Община Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването й.

   

   

  НАДЕЖДА КАЗАКОВА

  КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 • Заповед № РД-643/09.11.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  14-11-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-643/09.11.2022г.

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VII

  от протокол № 8/24.08.2022г. на ОбЕСУТ и

  Решение №534 от Протокол №39/30.09.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово

            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от улица с о.т.64-65 по плана на с.Бяга, общ.Брацигово съгласно приложената скица предложение.

   

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

 • Съобщение за Заповед №РД-449/25.08.2022г за ПУП - ПРЗ за имот 61220.19.721 м.Криви ленища с.Равногор

  14-11-2022

  ДО

  ДАНАИЛ БОРИСОВ АНДРЕЕВ - гр.Стамболийски-4210, /имот с идентификатор 61220.18.522/

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме Ви, че е издадена Заповед № РД-632/02.11.2022г. на Кмета на Община Брацигово, с който се одобрява изменение ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 61220.19.721, м. Криви ленища по КККР на с. Равногор, общ. Брацигово, с който за имота се обособява УПИ I-721-Жилищно строителство. Изменението е по искане от Смарт Корект ЕООД.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

 • Решение № 532 от Протокол № 39/ 30.09.2022г на Общински съвет гр.Брацигово

  03-11-2022

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 532 от Протокол №39/30.09.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07586.638.30, м. „Герена" по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово, с който за сметка на същия имот се обособява УПИ 638.30- Обществено обслужване, търговска, складова и производствена дейност. Одобрява се задание  за проектиране на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 07586.638.30, м. „Герена" по КККР на с.Бяга, общ.Брацигово, с който за сметка на същия имот се обособява УПИ 638.30- Обществено обслужване, търговска, складова и производствена дейност.

 • Решение № 531 от Протокол № 39/ 30.09.2022г на Общински съвет гр.Брацигово

  03-11-2022

  ОБЯВЛЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ 

             Община Брацигово, Област Пазарджик на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 531 от Протокол №39/30.09.2022г. на Общински съвет гр.Брацигово се разрешава изработване на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 32888.138.20, м. „Кумбент" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на същия имот се обособяват два нови УПИ: УПИ I-138.20- За жилищно строителство и УПИ II-138.20- За жилищно строителство. Одобрява се задание  за проектиране на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 32888.138.20, м. „Кумбент" по КККР на с.Исперихово, общ.Брацигово, с който за сметка на същия имот се обособяват два нови УПИ: УПИ I-138.20- За жилищно строителство и УПИ II-138.20- За жилищно строителство. 

 • Заповед № РД-635/03.11.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  03-11-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-635/03.11.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение VI

  от протокол № 10/26.10.2022г. на ОбЕСУТ 


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.2, УПИ VI-Производствена и складова дейност по плана на с.Козарско, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Заповед № РД-634/03.11.2022г. на осн. чл.124а, ал.2 от ЗУТ

  03-11-2022

  З А П О В Е Д:

  № РД-634/03.11.2022г. 

   

   

  На основание чл. 124 а, ал. 2 от ЗУТ, Решение IV

  от протокол № 10/26.10.2022г. на ОбЕСУТ 


  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.15, УПИ IV-193 и УПИ V-190 по плана на с.Козарско, общ.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 • Съобщаване на ПУП-ПРЗ за част от кв.20А имот 06207.501.1795 по плана на гр.Брацигово

  25-10-2022

  ДО

  СТИЛИЯНА КИРИЛОВА КЪНЕВА - гр. София /06207.501.1828/

   

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

             Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за част от кв. 20А, УПИ ХI-Производствена дейност по РП на гр.Брацигово, имот с идентификатор 06207.501.1795 по КККР на гр.Брацигово с който за имота се предвижда регулационните граници да минат по имотните граници на имот 06207.501.1795. За същия се обособява нов УПИ XI-1795-Производствена, складова дейност, търговия, услуги и ФЕЦ и за него се предвижда свободно застрояване. Изменението е по искане от Стилияна Кирилова Кънева.

           Проектът се намира в Дирекция СА" при Община Брацигово с адрес гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражения по проекта се правят пред Дирекция СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

   Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 • Съобщение за ПУП-ПРЗ за част от кв.31, УПИ VII-508 по РП на с. Равногор

  21-10-2022

  ДО

  ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ЩЕРЕВ - гр.София-1000 - /за УПИ VI-507/

   


  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ  за част от кв. 31, УПИ VII-508 по РП на с. Равногор, с който за сметка на горецитирания УПИ се обособяват два нови УПИ VIII-508 и УПИ  IX-508.  Изменението е по искане от Йордан Стоянов Младенов и Община Брацигово.

         Проектът се намира в Дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6А, ет. 2, стая № 7 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

   Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция СА при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.18а от АПК.

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик