Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/ с н.а № 31/92 г.

  17-01-2018

  До

  Атон  Веселинов  Велчев        - гр. Пловдив, ул. "Волга"  № 47А

  Йорданка Петрова Чонгова  - с. Ляхово, общ. Пазарджик

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            Съобщаваме Ви, че със заповед № РД - 581/ 15.12.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено попълването на кадастралния план на летовище „Розовски вриз" с новозаснета вила № 176 /северната част от вила № 118/  с н.а  № 31/92 г.

       Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32, тел. 03552-2400, 03552-2404 и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

       Искане и възражение по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението, чрез Община Брацигово  до Административен  съд гр. Пазарджик.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред

  12-01-2018

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" по кадастрална карта на гр.Брацигово за площадка за временно съхранение на отпадъци".

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

   

  Уведомление за инвестиционното предложение може да видите ТУК!

   

 • Заповед № РД-21/12.01.2018г. за разрешаване изпаботване на ПУП-ПЗ

  12-01-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-21/12.01.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


  Да се изработи ПУП-ПЗ за УПИ ХХ - 1419, кв.22 по регулационния план на гр.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

           КМЕТ:........./П/...............

                          /П.Петков/

 • Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

  10-01-2018

  Н-ЦИ ПЕТКО ХРИСТЕВ ПЕТКОВ / за УПИ XVIII-176 в кв.29 по плана на с.Бяга/

   

  ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

  ГР.ПЕЩЕРА- 4550

  И

  СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

  ГР.ПЕЩЕРА-4550

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за

  за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга по искане от Денка Лъчкова Ланге и Райка Лъчкова Ланге.

            Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция « СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

 • Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м.”Грамадите” в землището на гр.Брацигово.

  09-01-2018

   ОБЯВЛЕНИЕ

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 404 от 20.12.2017г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ


  РЕШИ:

   

  1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" в землището на гр.Брацигово, с който  се сменя предназначението на част от 34 870 кв.м от имота и за него се обособява УПИ  I-306, Площадка за временно съхранение на отпадъци, съгласно приложената скица-предложение и задание.

   

  2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

   

 • Съобщение за издадена Виза за проектиране на селскостопанска постройка-навес за отоплителни материали в УПИ VIII-1147 в кв.74 по РП на гр.Брацигово

  22-12-2017
  ДО

  Н-ЦИ АНТОН КРЪСТЕВ ГЮЛЕМЕТОВ/ за  Ваш имот с идентификатор 06207.502.1147 / УПИ VII-553 в кв.74 по РП на гр.Брацигово. /

  КРЪСТЮ ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Брацигово, 

  ДАНАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Пловдив, 

  АНТОН ГЕОРГИЕВ ГЮЛЕМЕТОВ - гр.Пловдив, 

  ВЕЛИКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА- гр.Брацигов,

  МАРИЙКА БОГОСЛОВОВА МИЦОВА-гр.Варна,

  ГАЛЕНА ГЕОРГИЕВА МИЦОВА-гр.Варна,

  ФИНА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА- гр.Пещера, 

  АНГЕЛ НИКОЛОВ ФИЛЕВ-гр.София

  РУМЯНА НИКОЛАЕВА ФИЛЕВА- гр.Пещера, 

  ЕВГЕНИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ -- гр.Пловдив, 

  ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ- гр.Пловдив,  

  АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ ПОПОВ-- гр.Пловдив, 

  АНТОН КРЪСТЕВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

  СТЕФАН АНДОНОВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

  АЛЕКСАНДЪР АНДОНОВ ПОПОВ- гр.Пловдив,

  ПАВЛИНА СИМЕОНОВА КИРЯКЕВА-гр.Пещера,

  РЕНИ ПЕТРОВА КОРМУШЕВА- гр. Пазарджик,

  КОСТАДИНКА ПЕТРОВА КИРЯКЕВА-гр.Пещера,

  МАРГАРИТА КОСТОВА НИКОЛОВА- гр.Пещера,

  АНДОН ГЕОРГИЕВ ЮНАКОВ - гр.Пещера,

  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА- гр.Пещера,

  ДАНАИЛ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Бургас,

  КИРИЛ АНТОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- гр.Пловдив,

  ТОДОРКА КАМЕНОВА ГЮЛЕМЕТОВА- гр.София,

  ЕЛЕНА КИРИЛОВА ГЮЛЕМЕТОВА- гр.София,

  ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ГЮЛЕМЕТОВА-МЛАДЕНОВА гр.София

  КРЪСТЮ АНДОНОВ ГЮЛЕМЕТОВ- Без други данни

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  На основание чл.140,ал.3 от ЗУТ

  Съобщаваме Ви, че е издадена от гл.архитект на община Брацигово  Виза за проектиране на селскостопанска постройка-навес за отоплителни материали в УПИ VIII-1147 в кв.74 по РП на гр.Брацигово, съгласно чл.46 и чл.147, ал.1, т.1 от ЗУТ по заявление от Стоян Николаев Буров.

        Визата за проектиране се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Възражения се приемат по реда на чл.215, ал.4  от  ЗУТ в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

 • СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

  18-12-2017

   

  ДО

  ГЕОРГИ  ИВАНОВ  ГЕОРГИЕВ-С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ V-461,кв.44

  ИВАН  НИКОЛОВ  КАРАИВАНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-460,кв.44

  Н-ЦИ  СТОИЛ НИКОЛОВ СТОЯНОВ - С. ИСПЕРИХОВО - за УПИ VI-452,кв.43

  СТОЯН  ДИМИТРОВ  АНТОНОВ - С. ИСПЕРИХОВО -VII-471,кв.49

  ЯНКО НАНЕВ ИЛИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VIII-472,кв.49

  МИХАИЛ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ II-501,кв.51

  Н-ЦИ  ИВАН ХРИСТОВ  ВЕЛИЧКОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ III-500,кв.51

  Н-ЦИ  ИВАН КОСТАДИНОВ ТРЪНГОЛОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-499,кв.51

  Н-ЦИ  БОРИС ДИМОВ ДЕМИРОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ V-498,кв.51

  ИЛИЯ РУЖДИЕВ ЗАРТОВ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ IV-497,кв.51

  ЙОСИП ИВАНОВ ТРЪНГАЛОВСКИ - С. ИСПЕРИХОВО - УПИ VII -496,кв.51

   

  СЪОБЩЕНИЕ

   

  На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за  сметка на  двата  имота  се  обособява  един  нов  УПИ                       ХX-530,Овцеферма и склад.

  Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.

  Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • ЗАПОВЕД ЗА ЗАЛИЧАВАНЕ НА АДРЕСНИ РЕГИСТРАЦИИ

  13-12-2017

   ЗАПОВЕД

  №РД-570/13.12.2017 година

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация и извършена проверка и Протокол от 20.10.2017 и Протокол от 06.12.2017г на комисия съставена с моя Заповед №РД-473/13.10.2017 г

   Н А Р Е Ж Д А М :

  Да бъдат заличени следните адресни регистрации в с. Исперихово, община Брацигово, както следва:

  1. с.Исперихово ул." ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА"№36 -  адресна регистрация по постоянен адрес на лицата:
  • ...   ЗЛАТАН  ВАСИЛЕВ  АТАНАСОВ
  • ...  ВАСИЛКА  ИВАНОВА  АТАНАСОВА
  • ...  ГЕОРГИ  ВАСИЛЕВ  АТАНАСОВ 
  • ...  ДЕСИСЛАВА  ГЕОРГИЕВА  АТАНАСОВА 
  • ...   ФИЛИП  ГЕОРГИЕВ  АТАНАСОВ 

   2        с.Исперихово ул."ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА"№ 6 - адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на лицата:

  • ...   САБРИНА  ЗАПРЯНОВА  ДЕМИРЕВА 
  • ...   ЯНКО  ЗОРКОВ  ГЕОРГИЕВ
  • ...   КАРАМФИЛКА  ЙОРДАНОВА  ЙОРДАНОВА 
  • ... СТЕФАН     НИКОЛОВ     ГЕОРГИЕВ 
  • ...  СТОЯНКА  ЦВЕТАНОВА  ГЕОРГИЕВА
  • ...   РАДОСЛАВ  НИКОЛОВ  ГЕОРГИЕВ 

   Заповедта се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й на заинтересованите лица,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

  Кмет на община Брацигово

                                                                                                                   

  Съгласувал: /п/

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

 • Заповед № РД-568 / 12.12.2017 год на осн. чл. 150 от ЗУТ

  12-12-2017

  З  А  П  О  В  Е  Д

   № РД-568

  Брацигово 12.12.2017 год.

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. № 94И-35-2/07.12.2017г. от  Иван Георгиев Трендафилов, че същото е основателно  тъй като възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

  На основание чл. 150 от ЗУТ

   Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

   „Изграждане на пункт за диагностика на автомобили"

        в УПИ  ХХХVІ, Стопански двор, по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Изграждане на пункт за диагностика на автомобили", находящ се в УПИ  ХХХVІ, Стопански двор, по плана на с. Бяга, общ.Брацигово.

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

  Кмет на Община Брацигово

  Изготвил: /п/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /п/

  Юрист:  Петя Харизанова

 • Заповед № РД-567 / 12.12.2017 год на осн. чл. 150 от ЗУТ

  12-12-2017

  З  А  П  О  В  Е  Д

   № РД-567

  Брацигово 12.12.2017 год.

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. № 53-09-2/06.12.2017г. от  „Юнтала" ООД, че същото е основателно тъй като възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

  На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

   Р А З Р Е Ш А В А М:

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

  „Предприятие за преработка на рози"

       в УПИ І - 380 За бутилиране на безалкохолни напитки и вода, местност „Юнтала" по плана на с. Розово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Предприятие за преработка на рози", находящ се в УПИ І - 380 За бутилиране на безалкохолни напитки и вода, местност „Юнтала" по плана на с. Розово, общ. Брацигово

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

  Кмет на Община Брацигово

  Изготвил: /п/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /п/

  Юрист:  Петя Харизанова

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик