Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Заповед № РД-74/07.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  14-03-2019

  З А П О В Е Д:

  РД-74/07.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

   

             ПУП-ПР за част от кв. 21, имот пл. номер 273 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:............/п/............

                              /П.Петков/

 • СЪОБЩЕНИЕ, че в „Държавен вестник“, бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир“

  14-03-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава, че в „Държавен вестник", бр.21, от 12.03.2019г. на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ е публикувано съобщение за приемане план на новообразуваните имоти в м.„Таушан баир" - поземлени имоти № 000364, № 000365, № 000366, №000369, № 000370, № 000372, № 000373, № 000439; в м. „Чобанов баир" - поземлен имот № 000375 и в м."Жлъчка" - поземлен имот № 000376, землище с.Козарско. Придружаващата го документация е изложена в сградите на Кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА.

  На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана на новообразуваните имоти и придружаващата го документация в кметство с.Козарско и Община Брацигово,  дирекция СА,  до Кмета на Община Брацигово.

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

  11-03-2019

  ДО

  Н-ЦИ  ГЕОРГИ  ВЪРБАНОВ  ДЕЧЕВ:

  /за имот  №039047/

   

  ГЕОРГИ  ИЛИЕВ  ПЕТКОВ

  НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВ  ПЕТКОВ

   

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  на основание чл. 210, ал. 3 от ЗУТ

   

  Уведомяваме Ви, че с решение  от протокол от 19.09.2018 год. на комисията по чл.210, ал.1  от ЗУТ за определяне   цена за обезщетение на ограничени вещни права /безсрочно сервитутно право/  през частни имоти на територията на Община Брацигово за трасе на новоизграждащ се  електропровод  „ВЛ  110кV ВЕЦ „Въча 1" - ВЕЦ „Цанков камък", обявен за национален обект, е определена цена от 239 / двеста тридесет и девет/ лева за правото на прокарване през Вашия поземлен имот номер 039047, м."Форцово", землището на с.Равногор, общ.Брацигово, което е с площ на сервитута 0.715 дка.  

  На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ, в 14 дневен  срок от съобщаването могат да се направят писмени искания и възражения по оценката до Административен съд гр.Пазарджик чрез  Община Брацигово.

   

   

 • Заповед № РД-76/08.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  08-03-2019

  З А П О В Е Д:

  № РД-76/08.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

            

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 30, УПИ VІІІ-365 по плана на с. Бяга, общ. Брацигово, съгласно приложената скица-предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/............

                              /П.Петков/

 • Заповед № РД-73/07.03.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ

  07-03-2019

  З А П О В Е Д:

  РД-73/07.03.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.1, от ЗУТ

   

             ПУП-ПРЗ, местност „Юнтала", Поземлени имоти № 002146 и № 002170 в землището на с.Розово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........./П/............

                              /П.Петков/

 • Заповед № РД-55/26.02.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  26-02-2019

   

  З А П О В Е Д:

   

  № РД - 55/26.02.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ,  решение № 592/25.01.2019г.

  на ОбС - гр.Брацигово и решение №8 от протокол № 4/19.12.2018г.

  на ОбЕСУТ


   

             Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 94, УПИ   ХV-180,   ХVІ-180,  ХVІІ-180, ХХVІІ-1954, ХХVІІІ-180,1954,  ХХІХ-180 и ХХХVІІІ-180 по действащия регулационен план на гр.Брацигово, местност „Нерзето", общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:  /.........п.........../

                            /П.Петков/

 • Съобщение на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че е приет план на новообразуваните имоти в м. „Чешмето“ и м. „Хисаря“, землище с. Исперихово за ПИ:

  20-02-2019
  Община Брацигово, област Пазарджик, на основание чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните лица, че е приет  план на новообразуваните имоти в м. „Чешмето" и  м. „Хисаря", землище с. Исперихово за ПИ с №034001, №034002, №034003, №034004, №034005, №034006 , №034008, №034009, №034010 и 153001.

  На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана на новообразуваните имоти и придружаващата го документация в кметство с .Исперихово  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до Кмета на Община Брацигово.

  Придружаващата го документация е изложена в сградите на Кметство с .Исперихово и Община Брацигово,  дирекция СА.

 • Заповед № РД-47/13.02.2019г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  13-02-2019

    

  З А П О В Е Д:

   

  № РД-47/13.02.2019г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ  

   

            

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв. 67, УПИ  І-692 по действащия регулационен план на с.Равногор, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

   

   

   

            КМЕТ:....../п/...............

                              /П.Петков/

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36

  08-02-2019
  ДО

  МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТЪРПОМАНОВА - гр.Пловдив, бул."Цар Борис III Обединител" №23, ет.3, ап.9

  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА - гр.София, Ж.К. "Расадник коньовица" №14 А, вх.Г, ет.4, ап.19

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за УПИ XХI-Завод за домакински съдовеза част от кв.22, по действащия регулационен план на гр.Брацигово / имот с идентификатор №06207.502.36 по КК/, на който се променя отреждането и става УПИ ХХI-36, Производствена дейност, търговия и услуги.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

   

 • С Ъ О Б Щ Е Н И Е Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за част от кв.126, УПИ V-Дърводелска работилница

  08-02-2019

   Н-ЦИ  ЕЛЕНА БОРИСОВА СТОЯНОВА

  БОЖАНА СТОЯНОВА МИШЕВА - гр. Пловдив, ул. "Георги Кирков" №62

  ЕЛЕНА НИКОЛОВА СТОЯНОВА-гр.Пловдив, ул. "Васил Левски" №94, ет.7, ап.25 

                                                                                                                  

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

   

  Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за  част от кв.126, УПИ  V-Дърводелска работилница, магазин-готова продукция и складсва базапо действащия регулационен план на гр.Брацигово, от който се образуват два нови УПИ-УПИ ХII-1804, автосервиз, търговия и услуги и УПИ V-1804.

         Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

  Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

  Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

   

   

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик