Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщения АПК

 • Съобщение за инвестиционно намерение от „ Европейска рециклираща група" ООД

  11-01-2019

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение за „Изграждане на площадка за рециклиране на пластмасови отпадъци" в поземлен имот № 06207.502.36 и 06207.2.725 в землище на гр. Брацигово, община Брацигово , обл. Пазарджик" от                        „ Европейска рециклираща група" ООД, гр. Пловдив , ул. „Густав Вайганд „ № 20 .

           Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg  или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

 • Заповед № РД-758/12.12.2018г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

  12-12-2018

  З А П О В Е Д:

  № РД-758/12.12.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

             

  Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.22, УПИ ХХІ-Завод за домакински съдове по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

   

            КМЕТ:........../П/.............

                              /П.Петков/

 • СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово

  05-12-2018

  СЪОБЩЕНИЕ


  Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово за обезопасяване и премахване на компроментираните участъци от потенциално опасна двуетажна паянтова сграда, находяща се в УПИ IV-532, кв. 56 по плана на с. Козарско, уведомяваме собствениците - Александър Антонов Александров, Елисавета Антонова Александрова-Ивановаи Найден Найденов Цветков, че в 5 /пет/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение трябва да предприемат незабавни действия по изпълнение на гореописаната Заповед.  В предвид опасната ситуация, която създават, като собственици се надяваме да проявят гражданска отговорност относно имуществото си и относно здравето на гражданите живущи и преминаващи в близост, тъй като до настоящия момент не е проявена такава, въпреки многобройните писма и мобилни разговори от страна на Общинска администрация.

 • Заповед № РД-729/27.11.2018г. на осн. чл. 150 от ЗУТ

  27-11-2018

                                          З  А  П  О  В  Е  Д

   

  № РД-729

  Брацигово 27.11.2018 год.

   

  Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. №30-1871-6/27.11.2018г. от  Стефан Николов Янев, представител на „СТАР СИТИ" ЕООД, че същото е основателно тъй като възложителят не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

   

  На основание чл. 150 от ЗУТ

   

  Р А З Р Е Ш А В А М:

   

  Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

   

  „Еднофамилна жилищна сграда"

   

       в имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР /УПИ ХІ-34, кв. 64/ на гр. Брацигово, общ.Брацигово, за да може възложителят да осъществи инвестиционните си намерения.

  Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда", находящ се в /УПИ ХІ-34, кв. 64/ имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР на гр. Брацигово, общ.Брацигово

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ /П/

  Кмет на Община Брацигово

   

  Изготвил: /П/

  Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

  Съгласувал: /П/

  Юрист:  Петя Харизанова

 • ЗАПОВЕД № РД - 670/31.10.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

  07-11-2018

  З А П О В Е Д:

  №РД-670/31.10.2018г.

   

  На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

           

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 20, УПИ ІІІ-168 и УПИ ХІІІ-168 по действащия регулационен план на с. Козарско, съгласно приложената скица предложение.

  Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

   

             КМЕТ:........../п/.............

                           /П.Петков/

 • ЗАПОВЕД №РД-685/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-685/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-662/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация, както следва:

  І.  адресна регистрация по постоянен адрес в гр.Брацигово бул."Трети март" №57 на:

  1. ЕГН ..................  ФЕРДИН ..................  ЯКУБОВ
  2. ЕГН ..................  ЙОРДАН ..................  ИЛИЕВ
  3. ЕГН ..................  МИРОСЛАВ ..................  МЕКИКОВ
  4. ЕГН ..................  НИКОЛАЙ ..................  ГЕОРГИЕВ
  5. ЕГН ..................  ГЕОРГИ ..................  ЙОРДАНОВ
  6. ЕГН ..................  АТАНАС ..................  АНГЕЛОВ
  7. ЕГН ..................  НАЙДЕН ..................  ДЕЛЧЕВ

   

  ІІ.  адресна регистрация по настоящ адрес в гр.Брацигово бул."Трети март" №57 на лицата:

  1.         ЕГН ..................  ПЕТЪР .................. БОЖИКОВ

  2.         ЕГН..................   ДИНКА ..................  ДИ СТАЗИО

  3.         ЕГН ..................  НИКОЛА .................. БАТАКЛИЕВ

  4.         ЕГН ..................  РАДКО .................. ЙОНКОВ

  5.         ЕГН..................  МАРИН.................. СТОИЛОВ

  6.         ЕГН .................. ФЕРДИН .................. ЯКУБОВ

  7.         ЕГН ..................  ЦВЕТАН .................. ДЕМИРОВ

  8.         ЕГН .................. ДАНАИЛ .................. АНТОНОВ

  9.         ЕГН ..................  МАРКО .................. ЙОРДАНОВ

  10.       ЕГН ..................  БОРИСЛАВ .................. ДЕЛЧЕВ

  11.       ЕГН ..................  СТАНИСЛАВ .................. ГЕНКОВ

  12.       ЕГН ..................  СВЕТОСЛАВ ..................  КУЗМАНОВ

  13.       ЕГН ..................  СТЕФАН .................. МАРКОВ

  14.       ЕГН ..................  АНТОАНЕТА .................. КЕЛЧЕВА

  15.       ЕГН ..................  ЗАПРИН .................. КАЛОВ

  16.       ЕГН ..................  ГЕРО..................АНГЕЛОВ

  17.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР .................. ПЕТРОВ

  18.       ЕГН ..................  ГЕОРГИ .................. ИВАНОВ

  19.       ЕГН .................. ГЕОРГИ .................. СТОИЛОВ

  20.       ЕГН .................. ИВАН .................. АНГЕЛОВ

  21.       ЕГН ..................  ПЕТЪР ..................  АНГЕЛОВ

  22.       ЕГН ..................  АСЕН .................. ЦВЕТАНОВ

  23.       ЕГН ..................  ВЛАДИМИР .................. ЧАУШЕВ

  24.       ЕГН ..................  ВАСИЛ .................. ИВАНОВ

  25.       ЕГН ..................  СТОЙКА .................. КАЛОВА

  26.       ЕГН .................. КРАСИМИР .................. ЗАРКОВ

  27.       ЕГН ..................  ЖАНА .................. МАКАРИНОВА

  28.       ЕГН ..................  НИКОЛАЙ .................. ГЕОРГИЕВ

  29.       ЕГН .................. МЕТОДИЙ .................. СТОЯНОВ

  30.       ЕГН .................. МИТКО .................. ПАВЛОВ

  31.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР ..................ЛУКОВ

  32.       ЕГН ..................  АСЕН ..................АНГЕЛОВ

  33.       ЕГН ..................  ДИНКО .................. СТОЯНОВ

  34.       ЕГН ..................  СЛАВКА ..................МИХАЙЛОВА

  35.       ЕГН .................. БОРИСЛАВА .................. ЦВЕТАНОВА

  36.       ЕГН..................  АНГЕЛ ..................АТАНАСОВ

  37.       ЕГН ..................  ДИМИТЪР .................. ГОРАНОВ

  38.       ЕГН ..................  ЯНКО ..................МАКАРИНОВ

  39.       ЕГН ..................  ЯНКО ..................МАРИНОВ

  40.       ЕГН ..................  ГЕОРГИ .................. СТОИЦОВ

  41.       ЕГН ..................  ВАЛЕНТИНА ..................СТОЯНОВА

  42.       ЕГН ..................  ЙОРДАН .................. ВАСИЛЕВ

  43.       ЕГН ..................  ДАНИЕЛ..................КАЛУГЕРОВ

  44.       ЕГН ..................  ТИНКА .................. ВАСИЛЕВА

  45.       ЕГН ..................  АНГЕЛИНА .................. ЙОРДАНОВА

  46.       ЕГН ..................  ИСУС .................. СТОЯНОВ

  47.       ЕГН .................. ТОНИ .................. ИВАНОВ

  48.       ЕГН ..................  РЕНЕТА..................АНГЕЛОВА

  49.       ЕГН ..................  СОФИЯ .................. ХАДЖИЕВА

  50.       ЕГН ..................  СОФКА .................. МУТЕНИШЕВА

  51.       ЕГН ..................  ФИДАНА .................. МИХАЙЛОВА

  52.       ЕГН ..................  ЕНЧО .................. ПЕЦАНОВ

  53.       ЕГН ..................  ПЕТЯ .................. АПОСТОЛОВА

  54.       ЕГН ..................  ДЕСИСЛАВ ..................  АТАНАСОВ

  55.       ЕГН ..................  МИХАИЛ.................. КОКУМОВ

  56.       ЕГН ..................  РАШКО .................. АНГЕЛОВ

  57.       ЕГН ..................  ВАСИЛКА ..................  ХРИСТОСКОВА

  58.       ЕГН ..................  МИТКО .................. СТОЯНОВ

  59.       ЕГН ..................  СТЕФАНКА ..................  ВЕЛИЧКОВА

  60.       ЕГН..................   ГЕОРГИ ..................  ТОДОРОВ

  61.       ЕГН ..................  ВАСИЛКА ..................  ЦОНЕВА

  62.       ЕГН ..................  ОРХАН .................. АХМЕДОВ

  63.       ЕГН .................. НИКОЛАЙ .................. АСЕНОВ

  64.       ЕГН .................. ЗОРКА ..................АСЕНОВА

  65.       ЕГН .................. СТРАХИЛ .................. СТОЯНОВ

  66.       ЕГН..................  ДАНЧО ..................СТОЯНОВ

  67.       ЕГН..................  СОФИЯ .................. СИМЕОНОВА

  68.       ЕГН .................. ТАНЯ .................. СТОЯНОВА

  69.       ЕГН ..................  АНГЕЛ .................. СТОЯНОВ

  70.       ЕГН .................. АНХЕЛА .................. СИМЕОНОВА

  71.       ЕГН .................. ДИМИТЪР .................. АСЕНОВ

  72.       ЕГН .................. МОИСЕЙ .................. МИХАЙЛОВ

  73.       ЕГН .................. ФАНКА .................. АНГЕЛОВА

  74.       ЕГН ..................  АНИТА .................. МИХАЙЛОВА

   

   

  ІІІ.  адресна регистрация по постоянен адрес гр.Брацигово, ул."Васил Левски" №6, на лицата:

  1.         ЕГН .................. АЛЕКСАНДРА .................. ВЕЛЕВА

  2.         ЕГН ..................ЙОРДАНКА .................. НИКОЛОВА

  3.         ЕГН .................. АСПАРУХ .................. МИХАЙЛОВ

  4.         ЕГН .................. СТЕФАНИ .................. ГАДЖЕВА

   

  ІV. адресна регистрация по настоящ адрес гр.Брацигово, ул."Васил Левски" №6, на  лицата:

  1.         ЕГН   .................. ФАНКА ..................ФИЛЕВА

  2.         ЕГН   .................. ЙОРДАНКА .................. НИКОЛОВА

  3.         ЕГН  ..................  ТАТЯНА .................. КУЗМАНОВА

  4.         ЕГН  ..................  ВИОЛЕТА..................ГЕГУСКОВА

  5.         ЕГН  ..................  ИЛИЯН .................. ДОЙЧЕВ

  6.         ЕГН  .................. СОНЯ .................. АЛЕКСАНДРОВА

  7.         ЕГН  ..................  ХРИСТО .................. ВЕЛЕВ

  8.         ЕГН  ..................  ФАНКА .................. ДИМОВА

  9.         ЕГН  ..................  ГЕОРГИ .................. ЙОРДАНОВ

  10.       ЕГН  ..................  СИЙКА..................ГЕОРГИЕВА

  11.       ЕГН  .................. РАДОМИР .................. ЯНКОВ

  12.       ЕГН  ..................  ГЕОРГИ .................. РАШКОВ

  13.       ЕГН  ..................  МАРИЯН .................. ТАНЧЕВ

  14.       ЕГН  ..................  МИТКО .................. СИМЕОНОВ

  15.       ЕГН  .................. ИВАНКА ..................КАРАИВАНОВА

   

  V. адресна регистрация по настоящ адрес гр.Брацигово, ул."Преврен" №21А, на  лицата;

  1.         ЕГН ..................   ИРИНА  ..................  ИВАНОВА 

  2.         ЕГН ..................   СЕРГЕЙ  ..................  ГЕОРГИЕВ 

  3.         ЕГН ..................  МИРОСЛАВ  ..................  МЕКИКОВ 

  4.         ЕГН ..................   НИКОЛИНКА  .................. ПЕТКОВА 

  5.         ЕГН ..................  МИЛЕН  ..................  БАЛКОВ 

  6.         ЕГН ..................   ДАНИЕЛ  ..................  КОНДЕВ 

  7.         ЕГН ..................   ИСУС ..................РАНГЕЛОВ 

  8.         ЕГН ..................  ТОМЕ  ..................  СТОИЦОВ 

  9.         ЕГН ..................   ГЕОРГИ  .................. ВЪЛКОВ 

  10.       ЕГН ..................   ЕКАТЕРИНА  ..................  КОНДЕВА 

  11.       ЕГН ..................   ВАСИЛ  ..................  НИКОЛОВ 

  12.       ЕГН ..................   ВАСИЛ  .................. МИХАЙЛОВ 

  13.       ЕГН ..................  БЛАГО  .................. ЛУКОВ 

  14.       ЕГН ..................   НИКОЛА  .................. ДЕЛОВ 

  15.       ЕГН ..................   СТАНИМИР  .................. НИКОЛОВ 

  16.       ЕГН ..................   МАРГАРИТ  .................. ВЕСЕЛИЧЕНОВ 

  17.       ЕГН ..................   КОСТАДИН ..................СПАСОВ 

  18.       ЕГН ..................   ЛЮБОВ  .................. ЙОНЕВА 

  19.       ЕГН ..................    АТАНАС  .................. АНГЕЛОВ 

  20.       ЕГН ..................   АСПАРУХ  .................. МИХАЙЛОВ 

  21.       ЕГН ..................  МАРТИН  .................. КОСТАДИНОВ 

  22.       ЕГН ..................   ГЕРГАНА  ..................  ДЕЧЕВА 

  23.       ЕГН ..................   КИРИЛ  ..................  АЛЕКСАНДРОВ 

  24.       ЕГН ..................   ИСУС  ..................АПОСТОЛОВ 

  25.       ЕГН ..................   НИКОЛАЙ  ..................  АНГЕЛОВ  

  26.       ЕГН ..................   ЙОРДАН  .................. ГАГАЛИЕВ 

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ        

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал:            

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

   

   

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г.

   

  От Антоанета Манолчева  -

 • ЗАПОВЕД №РД-683/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-683/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация, както следва:

  ·         по постоянен адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

  1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

  2.         ЕГН ................   РАЙНА ............ КРУШАРОВА 

   

  ·         адресната регистрация по настоящ адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

  1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

  2.         ЕГН .................   НИКОЛА  .............  ЙОРДАНОВ 

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ        

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал:            

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г

 • ЗАПОВЕД №РД-684/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-684/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018 на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по постоянен адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата:
  • ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 
  • ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 
  • ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 
  • ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

   

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата: 

  ·         ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 

  ·         ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 

  ·         ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 

  ·         ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 

  ·         ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 

  ·         ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ  /п/      

  Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                    

  Съгласувал:   /п/         

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

  Заповедта е обявена на 07. 11.2018г.

 • ЗАПОВЕД №РД-682/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

  07-11-2018

   

  ЗАПОВЕД

   

  №РД-682/05.11.2018 година

   

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

   

  Н А Р Е Ж Д А М :

   

  Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес, в с. Исперихово, община Брацигово,  ул."Трета"№5, на лицата:

   

  1.             ЕГН ................   КЯМИЛЕ  .............  ОСМАНОВА; 
  2.             ЕГН ................   РУМЯНА ...............  ЙОСКОВА;  
  3.             ЕГН ................   НАТАЛИЯ  .............  ОСМАНОВА;

   

   

  Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

  Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

  Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

   

   

  ПЕТКО ПЕТКОВ   /п/                 

  Кмет на община Брацигово

   

                                                                                                                                                

  Съгласувал: /п/          

  Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

   

   

  Заповедта е обявена на 07.11.2018г.

 • ЗАПОВЕД № РД - 644/18.10.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

  19-10-2018

  З А П О В Е Д:

   № РД - 644/18.10.2018г.

   

  На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ  и решение №636/16.11.2017г. на РС-Пещера

   

  Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 91, УПИ УПИ  ХVІ-660  по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица - предложение.

  Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

    

            КМЕТ:.........../п/............

                             /П.Петков/

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик