Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово

  29-03-2019


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

   

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   № 624

  Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 29.03.2019 год. с Протокол № 42

   

  ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово

   

  Общински съвет Брацигово на основание чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 1от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им,  приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

  РЕШИ:

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

   

  1. Срок на договор за управление на дружеството: 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията на управителя: „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово;

  3. Възнаграждение: от 1300 до 1700 лева.

   

  ІІ.  Одобрява следните критерии за оценка на кандидатите:

  1. Познаване на нормативната уредба в областта на ВиК;

  2.Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси, свързани с управлението на търговски дружества - ВиК оператори;

  3. Комуникативни способности и делови качества;

  4. Постигане на икономическа ефективност и подобряване на качеството на ВиК услугите при управлението на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово според изготвена от кандидата писмена концепция за развитието на дружеството за период от 5 години и предложен бизнес-план за периода 2021-2025 год., в съответствие и с приложимите нормативни изисквания.

   

  ІІI. Определя следния срок за подаване на документите за участие в конкурса:  30 дни след последната дата, на която е оповестен конкурса, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, измежду всички следни задължителни начини за оповестяване, определени кумулативно:

  а) в един местен вестник;

  б) в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Брацигово;

  в) в интернет страницата на Община Брацигово;

  г) на общодостъпно място в община Брацигово;

  д) на общодостъпно място в сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово.     

       

   ІV. Определя състав на 7-членна комисия в състав, както следва:      

      

  1. Председател: Стоян Вълков

   

  Титулярни членове:

  2. Анета Рашайкова - общински съветник;

  3. Георги Кабов - общински съветник;

  4. Георги Апостолов - общински съветник;

  5. инж. Румяна Григорова - общинска администрация;

  6. София Тачева  - общинска администрация;

  7. Николай Бангеев - правоспособен юрист;

   

  Резервни членове:

  1. инж. Веселина Дамова - общински съветник;

  2. Таня Йоргова - общинска администрация.

   

  която да осъществи всички свои правомощия по чл. 38 - чл. 42, ал. 5 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, като се съобрази и с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.).

   

  Настоящото решение да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Брацигово, в интернет-страницата на Община Брацигово, както и на информационното табло в сградата на адреса на управление и в интернет-странита на търговското дружество, в което е конкурсната длъжност.

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик