Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • Конкурс за заемане длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация

  03-01-2020

  ОБЯВЛЕНИЕ

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО

  На основание чл.10, ал.1, чл.10а,  ал.1 от Закона за държавния служител и чл.13, ал. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД-1/02.01.2020г. на Кмета на Община Брацигово

  ОБЯВЯВА

  Конкурс за заемане длъжността Директор на дирекция „Специализирана администрация" към община Брацигово

  1.      Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Директор на дирекция „Специализирана администрация" към община Брацигово ръководи и отговаря за дейността на дирекцията в направленията: кадастър, регулация и строителен контрол; общинска собственост, стопански дейности; европейски политики; образование; култура. Разпределя задачите на служителите в дирекцията, проверява, обсъжда и подписва подготвените от тях становища и други документи. Изготвя анализи, прогнози, становища, в съответната област. Контролира подготовката на изходящите писма и документи от дирекцията до държавните институции, стопанските субекти и други организации, които са възложени на служители в дирекцията.  

   

  2.      Изисквана минимална образователно- квалификационна степен:

  2.1.   „Магистър", професионална квалификация: строителен инженер

  3.      Минимален професионален опит- 4 /четири/ години

  4.      Ранг/Специфично наименование: III  младши

  5.      Допълнителни умения и квалификации:

  5.1.     Компютърни умения;

  5.2.     Професионален опит добит в общинска или друга държавна администрация;

  5.3.     Работа по управление на проекти

  5.4.   Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл.7, ал. 1,2,3 от Закона за държавния служител;

  3.        Начин за провеждане на конкурса

  3.1.    Конкурса за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин:

  3.1.1.     Първи етап- Допускане до конкурс след проверка на изискуемите документи

  3.1.2.     Втори етап- Решаване на тест

  3.1.3.     Трети етап - Интервю

  4.      Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

  4.1.   Писмено заявление за участие в конкурса съгласно Приложение №3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

  4.2.   Декларация по чл. чл.17, ал. 3, т.1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

  4.3.   Европейски формат на автобиография CV

  4.4.   Копие на диплома за притежаваната образователно- квалификационна степен

  4.5.   Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ,  удостоверяващ продължителността на професионалния опит

  4.6.   Копия на документ/документи удостоверяващи допълнителна квалификация 

  4.7.   Други документи по преценка на кандидата

  5.       Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:  1 /едно/

  6.      Вид на правоотношение: Служебно

  7.      Минимален размер на основната заплата :  680 лв.

  *Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  8.      Място за подаване на документи

  8.1.   Формулярите по образец могат да се получат всеки работен ден от 8.00 ч. до 17.00 ч. в Център за услуги и информация на гражданите в общинска администрация-Брацигово/фронт офис/, находящ се на ул.""Атанас Кабов № 6а,ет.1

  8.2.   Документите за участие в конкурса се подават лично от кандидатите или от техни упълномощени представители в Център за услуги и информация на гражданите в общинска администрация-Брацигово/фронт офис/, находящ се на ул.""Атанас Кабов № 6а,ет.1.

  8.3.   Лице за контакт:

  Име: Васка Атанасова

         Длъжност : гл. експерт „АОЧР"

         Телефон: 0894689783

         Електронна поща: hr@bratsigovo.bg

  9.       Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  9.1.   Обявлението за конкурса следва да бъде публикувано в Административен регистър,  Интернет страница на община Брацигово www.bratsigovo.bg  и информационно табло в сградата на общинска администрация Брацигово- ул."Атанас Кабов" № 6а

  10.  Краен срок за подаване на документи: 15.01.2020 г. 17:00 ч.

  11.  Дата на публикуване: 03.01.2020 г.

  12.  Приложения:

  12.1.  Приложение №3 към чл.17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

  12.2. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

  12.3. Декларация за съгласие за събиране и обработвани на лични данни.

   

  22.01.2020Г. - СПИСЪК НА НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ДО 2РИ ЕТАП.

  03.02.2020г. ПРОТОКОЛ С ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Конкурс за заемане длъжността ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

  26-11-2019

  Обявление

      Община Брацигово, на основание чл.90, ал.2 и чл.91 от Кодекса на труда (КТ), връзка с чл.5, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл.,ал.12 и параграф 1 от ПЗР на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, и на основание Заповед РД-592 от 25.11.2019 г. на Кмета на община Брацигово

  ОБЯВА

                            Конкурс за заемане длъжността ГЛАВЕН  АРХИТЕКТ

  Съгласно длъжностното разписание и структура на Общинска администрация- Брацигово, дефинирана в чл.7, ал.12 от НПКДА, на ред 132 от Класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6Б, с наименование „Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000 ",при следните условия:

  1.Длъжност, звено, административна структура: Главен архитект
  Общинска администрация - Брацигово, Пазарджик

  2.Правоотношение: Служебно

  3.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  Свързана е с осъществяването на функции по ръководство, координиране и контролиране на дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината, координиране и контролиране на дейността на звеното, създадено в общинската администрация за изпълнение на функциите и задачите по устройството на територията; издаване на административни актове съобразно правомощията главния архитект, предоставени от ЗУТ.

  4.Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

  5.Минимален професионален опит: 3 година/години

  6.Ранг/Специфично наименование: IV младши

  7.Допълнителни умения и квалификации: -Компютърни умения;

  -Професионален опит добит в общинска или друга държавна администрация;

  -Работа в екип-Управление и участие в екипи,които работят в сътрудничество за постигане на обща цел;

  8.Минимален размер на основната заплата : 680 лв.

  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  9.Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1

  Начин за провеждане на конкурса

  Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

  Решаване на тест
  Интервю

  Място и срок за подаване на документи

   Област, община, населено място:

  Пазарджик, Брацигово, Брацигово

  Адрес:

  гр.Брацигово.ул."Атанас Кабов" №6а

  Административно звено:

  Обща администрация/Дирекция "Обща администрация"

  Лице за контакт:

  Име: Васка Атанасова
  Телефон: 0894689783
  Електронна поща: hr@bratsigovo.bg

  Краен срок за подаване на документи:

  06.12.2019 г. 17:00 ч.

  Ден на публикуване:

  26.11.2019 г.

  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  www.bratsigovo.bg

  Документите се подават в запечатан плик с надпис „За конкурса за заемане на длъжността „Главен архитект" и посочени имената на кандидата, точен адрес и телефон за връзка.Център за услуги и информация на гражданите в общинска администрация-Брацигово/фронт офис/, находящ се на ул.""Атанас Кабов № 6а,ет.1.

  Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

  Документи и образци за кандидатстване

   

  1.Декларация по чл. 107а,ал.1 от КТ.rtf

  2.Заявление-гл.архитект.docx

  3.Декларация-гл.арх..doc

   13.12.2019г. - Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  27.12.2019г - Протокол № 4 за резултатите от теста

  30.12.2019г. - Окончателни резултати от проведения конкурс

 • Конкурс за заемане длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  26-11-2019

  Обявление

  На основание чл.10а, ал.1 от Закона за държавния служител , чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-591/25.11.2019 г. на Кмета на Община Брацигово

  ОБЯВА

                            Конкурс за заемане длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА

  Съгласно длъжностното разписание и структура на Общинска администрация- Брацигово, дефинирана в чл.7, ал.12 от НПКДА, на ред 115 от Класификатора на длъжностите в администрацията, ниво 6, ръководно ниво 6А, с наименование „Секретар в общинска администрация с население до 50 000 ",при следните условия:

   

   КОНКУРС: За длъжността СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА в Общинска администрация, Община Бацигово

  1.Длъжност, звено, административна структура: Секретар на община
  Общинска администрация - Брацигово, Пазарджик

  2.Правоотношение: Служебно

  3.Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

   Организира работата на общинска администрация .
   Организира деловодната дейност и документооборота в общината и общинския архив.
   Отговаря за условията на работа на служителите и за организационно-техническото обзавеждане на службите.
   Отговаря за дейността на службите по гражданска регистрация и административно    обслужване.

   Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци в общината.
   Следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината.
   Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите.
   Подготвя и организира местните референдуми и избори с национално значение.     

  4.Изискана минимална степен на завършено образование: Магистър

  5.Минимален професионален опит: 4 година/години

  6.Ранг/Специфично наименование: III младши

  7.Допълнителни умения и квалификации: -  Стратегическа компетентност: визия за бъдещо развитие на администрацията;

  -  Лидерска компетентност: мотивиране и развитие на служителите за постигане на индивидуални и организационни цели;

  -  Управленска компетентност: умения за дефиниране и разясняване на краткосрочните и дългосрочните цели на администрацията;

  -  Умение за работа в екип;

  -  Компетентност за преговори и убеждаване;

  -  Ориентация към резултати;

  -  Фокус към клиента;

  -  Познаване на нормативната уредба;

  -  Компютърни умения: MС Office пакет

  -  Познаване на нормативната база, регламентираща дейността;

  8.Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

  * Основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

  9.Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:  1

  Начин за провеждане на конкурса

  Начин за провеждане на конкурса (всички изброени):

  Решаване на тест
  Интервю

  Допълнителна информация за начина на провеждане:

  Документите следва да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявата в сградата на Общинска администрация - Брацигово, на адрес ул.Атанас Кабов № №6а, Център за информация и услуги на граждани на община Брацигово/фронт офис/ ет.1, всеки работен ден от 08:00 ч. до 17:00ч.

  Документи, подадени след изтичане на срока, посочен в заповедта за обявяване на конкурса за длъжността Секретар на Община Брацигово, не се регистрират.

  Място и срок за подаване на документи

  Област, община, населено място:

  Пазарджик, Брацигово, Брацигово

  Адрес:

  гр.Брацигово,ул."Атанас Кабов" 6А

  Административно звено:

  Обща администрация/Дирекция "Обща администрация"

  Лице за контакт:

  Име: Васка Атанасова
  Телефон: 0894689783
  Електронна поща: hr@bratsigovo.bg

  Краен срок за подаване на документи:

  06.12.2019 г. 17:00 ч.

  Ден на публикуване:

  26.11.2019 г.

  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

  www.bratsigovo.bg

  Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на община Брацигово - http://www.bratsigovo.bg/ и на информационните табла във фоайето на сградата на Община Брацигово.

  Документи и образци за кандидатстване

  Подаването на документи за участие се извършва лично или чрез пълномощник.

  • Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС
   Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност

  Декларация по чл.17,ал.2,т. 1 НПКДС.docx

  • Приложение-2 към чл.17, ал.1

  Приложение-2 към чл.17, ал.1.docx

  13.12.2019г. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати

  23.12.2019г - Протокол № 4 за резултатите от теста

  23.12.2019г. - Протокол №5

  27.12.2019г. - Протокол №6

 • Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Брацигово

  10-05-2019

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

  На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  Решение №     624   / 29.03.2019  год. с Протокол №42

   

  І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

  1.срок на договора - 5 години;           

  2.място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово

  3.Възнаграждение  от 1300 до 1700 лева.

  ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  -        Образование - висше инженерно,икономическо или юридическо образование,с образователно квалификационна степен"Магистър";

  -        Професионален опит- минимум 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност-предоставяне на комунални услуги или най-малко5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция ;

           III.Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:

  -        Писмено заявление за участие в конкурса /по образец-Приложение1/

  -        Автобиография- /CV/;

  -        Копие от документ за самоличност;

  -        Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено от право да заема конкурсната длъжност /по образец-Приложение 2/;

  -        Копие от диплома за завършено образование;

  -        Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове;

  -        Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

   

       

  /Копията на документи да бъдат нотариално заверени или заверени с подписа на кандидата/

  IV.Етапи на конкурса:           

  1етап.Предварителен подбор на кандидатурите по документи/наличие на всички документи по т­­.III и проверка на съответствието им с обявените изисквания/.До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

  2етап.Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 5 годишен период на управление и проект на Бизнес -план за периода 2021-2025 година./концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап.

  3етап.Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция за развитие на търговското дружество за 5 годишен период на управление и проект на Бизнес -план за периода 2021-2025 год. и познаване на нормативната уредба, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори,представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества./до 3 етап се допускат само кандидати получили над 10 точки от оценката върху разработената концепция за развитие на дружеството за 5 години/.

   

           V.Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Инфрастрой"ЕООД, гр.Брацигово, съгласно чл.13 от Общия регламент относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/   

  -предоставените лични данни на администратора на лични данни -Общински съвет Брацигово са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, съгласно чл.198б, т.3 от Закона за водите.

  -срокът за съхранение на предоставените лични данни-съгласно действащата нормативна уредба

  -участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни ,обработването на които не отговаря на изискванията на

  ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път.

  -участниците в процедурата имат право да подават жалба до надзорен орган-Комисията за защита на личните данни.    

  -при непредоставянето на горе посочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата.

  -администраторът не извършва други действия на обработка , по отношение на личните данни, освен за целите на процедурата на конкурса.

  Лице за контакти:Стоян Вълков.

  Всеки допуснат кандидат може да получи от лицето за контакти копия от счетоводен баланс ,отчет за приходите и разходите,отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 финансови години.

  VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:         

  Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администрация град Брацигово, стая №10 - главен експерт „АОЧР" и ще бъде осигурен достъп до тях от  интернет-страницата на община Брацигово - www.bratsigovo.bg.     

  1.Документите по раздел ІІI от настоящето Решение се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан плик в деловодството на Общинска администрация гр.Брацигово на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6а, стая №10 - главен експерт „АОЧР"  до 17:00 ч. на 10.06.2019 г.

             

  2.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.                     

     VІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса:            

  1. Първият етап от конкурса - допускане на кандидатите комисията ще се проведе в срок до седем работни дни след изтичане на срока за подаване на документите - а вторият етап да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на кандидатите. Третият етап събеседване до 5 работни дни ,след втория етап.

  2. За допускането или недопускането, както и за мястото, датата и часа на конкурса назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни.

  3. Въз онова на решенията по точка 2 комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,който се обявява  чрез публикуване на електронната страница на Община Брацигово и „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово,в обявените срокове по т.1

  В списъка на недопуснатите  до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  /Пълният текст на Решението е достъпно на интернет-страницата на община Брацигово/

   

  ПРОТОКОЛ ОТ ВТОРИ ЕТАП РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА 5 ГОДИШЕН ПЕРИОД НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТ НА БИЗНЕС -ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА.

  Допуснати Участници до 2-ри етап

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ!!!!

 • ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово

  29-03-2019


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

   

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   № 624

  Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 29.03.2019 год. с Протокол № 42

   

  ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово

   

  Общински съвет Брацигово на основание чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 1от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им,  приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

  РЕШИ:

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

   

  1. Срок на договор за управление на дружеството: 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията на управителя: „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово;

  3. Възнаграждение: от 1300 до 1700 лева.

   

  ІІ.  Одобрява следните критерии за оценка на кандидатите:

  1. Познаване на нормативната уредба в областта на ВиК;

  2.Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси, свързани с управлението на търговски дружества - ВиК оператори;

  3. Комуникативни способности и делови качества;

  4. Постигане на икономическа ефективност и подобряване на качеството на ВиК услугите при управлението на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово според изготвена от кандидата писмена концепция за развитието на дружеството за период от 5 години и предложен бизнес-план за периода 2021-2025 год., в съответствие и с приложимите нормативни изисквания.

   

  ІІI. Определя следния срок за подаване на документите за участие в конкурса:  30 дни след последната дата, на която е оповестен конкурса, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, измежду всички следни задължителни начини за оповестяване, определени кумулативно:

  а) в един местен вестник;

  б) в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Брацигово;

  в) в интернет страницата на Община Брацигово;

  г) на общодостъпно място в община Брацигово;

  д) на общодостъпно място в сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово.     

       

   ІV. Определя състав на 7-членна комисия в състав, както следва:      

      

  1. Председател: Стоян Вълков

   

  Титулярни членове:

  2. Анета Рашайкова - общински съветник;

  3. Георги Кабов - общински съветник;

  4. Георги Апостолов - общински съветник;

  5. инж. Румяна Григорова - общинска администрация;

  6. София Тачева  - общинска администрация;

  7. Николай Бангеев - правоспособен юрист;

   

  Резервни членове:

  1. инж. Веселина Дамова - общински съветник;

  2. Таня Йоргова - общинска администрация.

   

  която да осъществи всички свои правомощия по чл. 38 - чл. 42, ал. 5 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, като се съобрази и с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.).

   

  Настоящото решение да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Брацигово, в интернет-страницата на Община Брацигово, както и на информационното табло в сградата на адреса на управление и в интернет-странита на търговското дружество, в което е конкурсната длъжност.

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик