Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • Конкурс за избор на управител и възлагане управлението на “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД със седалище гр.Брацигово

  10-05-2019

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

  На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  Решение №     624   / 29.03.2019  год. с Протокол №42

   

  І.Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

  1.срок на договора - 5 години;           

  2.място на изпълнение на задълженията: „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово

  3.Възнаграждение  от 1300 до 1700 лева.

  ІІ.До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  -        Образование - висше инженерно,икономическо или юридическо образование,с образователно квалификационна степен"Магистър";

  -        Професионален опит- минимум 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност-предоставяне на комунални услуги или най-малко5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция ;

           III.Необходими документи, които трябва да представят кандидатите:

  -        Писмено заявление за участие в конкурса /по образец-Приложение1/

  -        Автобиография- /CV/;

  -        Копие от документ за самоличност;

  -        Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено от право да заема конкурсната длъжност /по образец-Приложение 2/;

  -        Копие от диплома за завършено образование;

  -        Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове;

  -        Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;

   

       

  /Копията на документи да бъдат нотариално заверени или заверени с подписа на кандидата/

  IV.Етапи на конкурса:           

  1етап.Предварителен подбор на кандидатурите по документи/наличие на всички документи по т­­.III и проверка на съответствието им с обявените изисквания/.До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

  2етап.Разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 5 годишен период на управление и проект на Бизнес -план за периода 2021-2025 година./концепцията се разработва само от допуснатите кандидати след първия етап.

  3етап.Събеседване с кандидатите, включващо въпроси по представената концепция за развитие на търговското дружество за 5 годишен период на управление и проект на Бизнес -план за периода 2021-2025 год. и познаване на нормативната уредба, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори,представяне на способността на кандидата да планира и взима управленски решения, административни, професионални и делови качества./до 3 етап се допускат само кандидати получили над 10 точки от оценката върху разработената концепция за развитие на дружеството за 5 години/.

   

           V.Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Инфрастрой"ЕООД, гр.Брацигово, съгласно чл.13 от Общия регламент относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/   

  -предоставените лични данни на администратора на лични данни -Общински съвет Брацигово са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, съгласно чл.198б, т.3 от Закона за водите.

  -срокът за съхранение на предоставените лични данни-съгласно действащата нормативна уредба

  -участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни ,обработването на които не отговаря на изискванията на

  ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път.

  -участниците в процедурата имат право да подават жалба до надзорен орган-Комисията за защита на личните данни.    

  -при непредоставянето на горе посочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата.

  -администраторът не извършва други действия на обработка , по отношение на личните данни, освен за целите на процедурата на конкурса.

  Лице за контакти:Стоян Вълков.

  Всеки допуснат кандидат може да получи от лицето за контакти копия от счетоводен баланс ,отчет за приходите и разходите,отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 финансови години.

  VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:         

  Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администрация град Брацигово, стая №10 - главен експерт „АОЧР" и ще бъде осигурен достъп до тях от  интернет-страницата на община Брацигово - www.bratsigovo.bg.     

  1.Документите по раздел ІІI от настоящето Решение се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан плик в деловодството на Общинска администрация гр.Брацигово на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6а, стая №10 - главен експерт „АОЧР"  до 17:00 ч. на 10.06.2019 г.

             

  2.Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.                     

     VІІ.Дата, час и място на провеждане на конкурса:            

  1. Първият етап от конкурса - допускане на кандидатите комисията ще се проведе в срок до седем работни дни след изтичане на срока за подаване на документите - а вторият етап да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на кандидатите. Третият етап събеседване до 5 работни дни ,след втория етап.

  2. За допускането или недопускането, както и за мястото, датата и часа на конкурса назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни.

  3. Въз онова на решенията по точка 2 комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати,който се обявява  чрез публикуване на електронната страница на Община Брацигово и „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово,в обявените срокове по т.1

  В списъка на недопуснатите  до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  /Пълният текст на Решението е достъпно на интернет-страницата на община Брацигово/

   

  ПРОТОКОЛ ОТ ВТОРИ ЕТАП РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЪРГОВСКОТО ДРУЖЕСТВО ЗА 5 ГОДИШЕН ПЕРИОД НА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОЕКТ НА БИЗНЕС -ПЛАН ЗА ПЕРИОДА 2021-2025 ГОДИНА.

  Допуснати Участници до 2-ри етап

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ!!!!

 • ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово

  29-03-2019


  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

   

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

   № 624

  Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 29.03.2019 год. с Протокол № 42

   

  ОТНОСНО: Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД, град Брацигово

   

  Общински съвет Брацигово на основание чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 1от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им,  приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

  РЕШИ:

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

   

  1. Срок на договор за управление на дружеството: 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията на управителя: „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово;

  3. Възнаграждение: от 1300 до 1700 лева.

   

  ІІ.  Одобрява следните критерии за оценка на кандидатите:

  1. Познаване на нормативната уредба в областта на ВиК;

  2.Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси, свързани с управлението на търговски дружества - ВиК оператори;

  3. Комуникативни способности и делови качества;

  4. Постигане на икономическа ефективност и подобряване на качеството на ВиК услугите при управлението на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово според изготвена от кандидата писмена концепция за развитието на дружеството за период от 5 години и предложен бизнес-план за периода 2021-2025 год., в съответствие и с приложимите нормативни изисквания.

   

  ІІI. Определя следния срок за подаване на документите за участие в конкурса:  30 дни след последната дата, на която е оповестен конкурса, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, измежду всички следни задължителни начини за оповестяване, определени кумулативно:

  а) в един местен вестник;

  б) в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Брацигово;

  в) в интернет страницата на Община Брацигово;

  г) на общодостъпно място в община Брацигово;

  д) на общодостъпно място в сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово.     

       

   ІV. Определя състав на 7-членна комисия в състав, както следва:      

      

  1. Председател: Стоян Вълков

   

  Титулярни членове:

  2. Анета Рашайкова - общински съветник;

  3. Георги Кабов - общински съветник;

  4. Георги Апостолов - общински съветник;

  5. инж. Румяна Григорова - общинска администрация;

  6. София Тачева  - общинска администрация;

  7. Николай Бангеев - правоспособен юрист;

   

  Резервни членове:

  1. инж. Веселина Дамова - общински съветник;

  2. Таня Йоргова - общинска администрация.

   

  която да осъществи всички свои правомощия по чл. 38 - чл. 42, ал. 5 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, като се съобрази и с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.).

   

  Настоящото решение да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Брацигово, в интернет-страницата на Община Брацигово, както и на информационното табло в сградата на адреса на управление и в интернет-странита на търговското дружество, в което е конкурсната длъжност.

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик