Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

  05-06-2020

  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

  №97

  взето на заседание на Общински съвет град Брацигово,

  проведено на 29.05.2020 г. с  Протокол № 10

   

  ОТНОСНО:  Обявяване и провеждане на конкурс за възлагане на управлението на "Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово.

  Общински съвет Брацигово на основание чл.21, ал. 1, т.23  от ЗМСМА и чл. 37, ал. 3 и чл. 38, ал. 1от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификация на персонала им,  приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)

  РЕШИ:

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

   

  1. Срок на договор за управление на дружеството: 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията на управителя: „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово;

  3. Възнаграждение: от 1500 до 1800 лева.

   

  ІІ.  Одобрява следните критерии за оценка на кандидатите:

  1. Познаване на нормативната уредба в областта на ВиК;

  2.Познаване на административните, стопанските, финансовите и трудовоправните въпроси, свързани с управлението на търговски дружества - ВиК оператори;

  3. Комуникативни способности и делови качества;

  4. Постигане на икономическа ефективност и подобряване на качеството на ВиК услугите при управлението на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово според изготвена от кандидата бизнес програма за периода 2022-2026 год., в съответствие и с приложимите нормативни изисквания.

  ІІI. Определя следния срок за подаване на документите за участие в конкурса:  30 дни след последната дата, на която е оповестен конкурса, съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, измежду всички следни задължителни начини за оповестяване, определени кумулативно:

  а) в един местен вестник;

  б) в Центъра за информация и обслужване на гражданите на Община Брацигово;

  в) в интернет страницата на Община Брацигово;

  г) на общодостъпно място в община Брацигово;

  д) на общодостъпно място в сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД, гр. Брацигово.     

       

    

   ІV. Определя състав на 7-членна комисия в състав, както следва:      

      

  1. Председател: Йорданка Атанасова- общински съветник;

   

  Титулярни членове:

  2. Петър Маринов - общински съветник;

  3. арх.Младен Китов - общински съветник;

  4. Иван Пенчев- общински съветник;

  5. инж.Анелия Методиева - общинска администрация;

  6. София Тачева - общинска администрация;

  7. Атанас Славов- общинска администрация;

   

  Резервни членове:

  1. Йордан Михайлов - общински съветник;

  2. Надежда Млечкова - общинска администрация.

   

  която да осъществи всички свои правомощия по чл. 38 - чл. 42, ал. 5 от Наредбата за реда за осъществяване на стопанска дейност от Община Брацигово по Закона за общинската собственост, като се съобрази и с изискванията на чл. 9, ал. 1 от Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им (приета с ПМС № 11 от 23.01.2018 г.).

  Настоящото решение да бъде оповестено в един местен вестник, на информационното табло в сградата на Общинска администрация на община Брацигово, в интернет-страницата на Община Брацигово, както и на информационното табло в сградата на адреса на управление и в интернет- страницата на търговското дружество, в което е конкурсната длъжност.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик