Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ ЗА РАБОТА КЪМ МКБППМН – БРАЦИГОВО

  22-03-2017

  МКБППМН - БРАЦИГОВО

   

  ОБЯВА

  ЗА ИЗБОР НА ОБЩЕСТВЕН ВЪЗПИТАТЕЛ

  ЗА РАБОТА КЪМ МКБППМН - БРАЦИГОВО

   

  Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Брацигово обявява конкурс за длъжността „Обществен възпитател" - ( з броя ) за град Брацигово и селата Бяга и Исперихово.

  Изисквания към кандидатите

  -          Лицето да е български гражданин, да не е поставяно под запрещение, да е физически и психически здраво, да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

  -          Да притежава образователно квалификационна степен магистър или бакалавър с педагогически профил;

  -          Професионален опит - минимум три години работа с деца;

  -          Да притежават познания за децата с асоциално поведение, както и характеристиките и особеностите им;

  -          Да имат опит при корекционно възпитателната работа с деца и подрастващи с девиантно поведение;

  -          Да познават нормативната уредба свързана с нарушенията на обществения ред и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;

  Характер на работата:

  -Общественият възпитател извършва индивидуална, корекционно възпитателна работа с определените от МКБППМН малолетни и непълнолетни;

  - В зависимост от професионалната си квалификация обществения възпитател може да дава консултации по казуси проблеми с нарушаването на нормативната уредба от малолетни и непълнолетни;

  - Общественият възпитател си сътрудничи с родителите на малолетните и непълнолетни (или лицата, които ги заместват), инспекторите ДПС, училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници, социални работници, психолози и специализирани институции;

  - Общественият възпитател участва в проверки организирани от МКБППМН полицията или други специализирани органи;

   

   

  Начин на провеждане на конкурса:

  1.Подбор по документи;

  2.Събеседване с кандидатите;

   

  Необходими документи:

  1.Писмено заявление за участие в конкурса до председателя на МКБППМН (свободен текст)

  2.Мотивационно писмо;

  3.Автобиография -европейски формат;

  4.Копие от диплома за завършено висше образование;

   

  Дейностите по длъжността „Обществен възпитател" се заплащат на основание Наредба №2/1999 на ЦКБППМН за материалното стимулиране на този вид длъжности;

  На обществените възпитатели се плаща за свършена работа отчетена с писмен доклад след сключване на индивидуален граждански договор.

  Кандидатстващите лица трябва  предварително да се запознаят със ЗБППМН и със спецификата на работата на обществения възпитател.

   

  Документи се подават до 16,30 ч. на 31 март2017 г. на фронт -офиса на Общинска администрация Брацигово, ул."Атанас Ненов" № 6А;

   

  Лице за контакти Иванка Стефанова - секретар на МКБППМН -Брацигово,  тел.03552 2065 вътр.120

 • Обявява конкурс за избор на здравен медиатор

  19-01-2017

  Обявява  конкурс за избор на здравен медиатор

  Необходими документи:

  -         Автобиография

  -         Мотивационно писмо

  -     Компютърна грамотност

  -         Копие от диплома за завършено средно образование

  -        Заявление по образец (Образец на заявлението се получава в деловодството на Община Брацигово, гл.експ."АОЧР"и от интернет страницата на общината на адрес: www.bratsigovo.bg

   

  Изисквания към кандидатите:

  -         Завършено средно образование

  -         Принадлежност към местна уязвима етническа общност

  -        Познаване на здравните и социални проблеми на общността

  -         Владеене на езика на общността

  -         Комуникативни умения

  -         Добра компютърна грамотност (MS Word, Internet)

   

  Провеждане на конкурса (в рамките на един ден):

  Разглеждане на постъпилите документи от комисия.

  Провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.

   

  Дата, час и място на провеждане на конкурса:

  Ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.

   

   

  Краен срок за подаване на документи: 15.03.2017 г.

  Документите се подават в деловодството на Община Брацигово.

   

  Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор"

  -     Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги;

  -     Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби;

  -     Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата;

  -     Подпомагане при попълване на различни документи;

  - Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура;

  Документите ще се приемат  до 15.03.2017 г. до 17.00 ч. 

   

  Информация за професията „здравен медиатор" можете да намерите на www.zdravenmediator.net

   

  ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидатстване

   

   

   

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик