Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ГРАД БРАЦИГОВО

  22-07-2020

  ОБЯВЛЕНИЕ

  На основание чл. 90 и чл.91 от Кодекса на труда, чл.37 и чл.38 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и Заповед № 386 /14.07.2020г. на Кмета на Община Брацигово

  ОБЯВЯВА

  КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ДИРЕКТОР НА

  КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА ГРАД БРАЦИГОВО

  I.        Вид на правоотношението- трудово правоотношение

  II.     Изисквания към кандидата:

  I.1    Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  1  .Образование-  --висше, образователно-квалификационна степен „бакалавър" или „ магистър", професионална област - Социални дейности, социална педагогика, социален мениджмънт, психология, педагогика;

  2  .Професионален опит - минимум 3 (три) години трудов стаж в сферата на социалните услуги или друга сходна сфера;

  II.1         Специфични изисквания за заемане на длъжността

  1  . да е дееспоспособно лице;

  2   да не е осъждан на лишаване от свобода с влязла с сила присъда за умишлено престъпление;

  3  да не е лишен по съдебен ред от правото да заема  длъжността;

  III.1      Допълнителни умения и квалификации:

  1  Познания за нормативната уредба, специфична за работата в КСУДС,  като:  Закон за социално подпомагане, Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане , Закона за закрила на детето, Закон за интеграция на хората с увреждания, Правилник да прилагане на Закон за интеграция на хората с увреждания , Закона за предучилищното и училищното образование, необходимите инструкции и наредби на РЗИ и други нормативни актове касаещи дейността на комплекса;

  2  Опит в организацията и управлението на институции предоставящи социални услуги;

  3  Умения за осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на социалната услуга;

  4  Мотивация за работа с потребители от различни рискови групи;

  5  Да притежава организационна компетентност, способност да планира, организира и контролира работата си, способност да работи в екип;

  6  Участие в разработването и реализацията на програми и проекти;

  7  .Компютърна грамотност;

  8  .Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

  9  Организационна компетентност и способност за планиране и организиране на дейността на КСУДС - гр. Брацигово;

  10         Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип.

  III.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

  III.1       Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на Комплекс за социални услуги за деца и семейства град Брацигово, с включени в него социални услуги:

  1.1.   Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -южно крило /ЦНСТДБУ-южно крило/-с капацитет 15 места;

  1.2.  Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -западно крило /ЦНСТДБУ-западно крило/-с капацитет 10 места;

  1.3.  Преходно жилище- източно крило /ПЖ- източно крило/- с капацитет 6 места;

  1.4.  Дневен център за деца и/или младежи с увреждания /ДЦДМУ/-с капацитет 14 места;

  1.5.  Център за обществена подкрепа  /ЦОП/-с капацитет 30 места;

  1.6.  Център за работа с деца на улицата /ЦРДУ/-с капацитет 15 места;

  1.7.  Наблюдавано жилище /НЖ/- с капацитет 6 места;

   

  IV. Начин на провеждане на конкурса

  IV.1       ЕТАП 1. Допускане по документи на кандидатите - до участие в  следващия етап на конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността;

  IV.2  ЕТАП 2. Защита на предоставена от кандидата програма за развитие на социалните услуги;

  IV.3  ЕТАП №-3. Интервю. /До участие в етап 3 на конкурса се допускат кандидати, получили най-малко 30 точки на етап 2/

  V.    Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

  1. Заявление за участие в конкурса. /Приложение 1 /

  2. Автобиография -  CV - европейски формат.

  3. Копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен. - /заверени/

  4. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит. /заверени/

  5. Удостоверения и/или сертификати за придобита допълнителна квалификация.

  6. Разработена програма за развитие на социалните услуги, предлагани от КСУДС- гр.Брацигово, съдържаща минимум следните елементи:

  - анализ на състоянието на услугата;

  - стратегия за развитието и подобряването на услугата;

  - стратегия за подобряване на квалификацията на персонала;

  - стратегия за намиране на допълнителни източници на финансиране;

  - стратегия за интеграция на лицата, напускащи институцията;

  7.Декларация за съгласие за обработка и съхранение на лични данни. / Приложение 2 /

  8. Свидетелство  за съдимост - /Издава се служебно от община Брацигово/

  VI. Място и срок за подаване на документите и програма за развитие на социалните услуги:

  1        Документи за участие в конкурса се представят всеки работен ден от 8,00 до 17,00 часа при Главен експерт "АОЧР" - Васка Атанасова в Общинска администрация - Брацигово, ул. " Атанас Кабов"№6А, ет.1, кабинет №9, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, от 23.07.2020г. до 08.09.2020г.

  2        Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Брацигово- www.bratsigovo.net.

  3         За връзка, допълнителна информация и предоставяне на характеристика на конкурсната длъжност : тел: 03552/20-65 вътр. 110 - Главен експерт "АОЧР" - Васка Атанасова.

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ №1

  ПРИЛОЖЕНИЕ №2

  ПРОТОКОЛ №1

  ПРОТОКОЛ №2

  ПРОТОКОЛ №3

  ПРОТОКОЛ №4

 • КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА “ИНФРАСТРОЙ” ЕООД

  10-07-2020

  ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БРАЦИГОВО

  На основание взето на заседание на Общински съвет град Брацигово

  Решение №  97 / 29.05.2020  год. с Протокол №10

   

  І. Обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на "ИНФРАСТРОЙ" ЕООД със седалище гр.Брацигово при следните условия:           

  1. Срок на договора - 5 години;           

  2. Място на изпълнение на задълженията - „Инфрастрой" ЕООД гр.Брацигово, ул.„Васил Петлешков" №33

  3.Възнаграждение-  от 1500 до 1800 лева.

  ІІ. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните изисквания:

  -        Образование - висше инженерно, икономическо или юридическо образование, с образователно - квалификационна степен "Магистър";

  -        Професионален опит- най-малко 5 години на ръководна позиция в предприятие с основен предмет на дейност - предоставяне на комунални услуги, или най-малко 5 години трудов стаж във ВиК оператор, от които 2 години на ръководна позиция.

           III. Необходими документи, които трябва да представят кандидатите: 

  1        Писмено заявление за участие в конкурса /по образец-Приложение1/

  2         Автобиография - /CV/;

  3        Копие от документ за самоличност - заверено с подпис на кандидата;

  4        Копие от диплома за завършено образование - нотариално заверено;

  5        Копие от документи за допълнително придобита квалификация, преминати курсове - нотариално заверено;

  6        Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит - заверено с подпис на кандидата;

  7        Декларация, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление и не е лишено от право да заема конкурсната длъжност /по образец-Приложение 2/;

  8        Декларация за предоставени копия от документи от „Инфрастрой" ЕООД- /по образец-Приложение 3/;

  9        Изготвена от кандидата Бизнес - програма за периода 2022-2026 година - съдържаща подробно разписани следните минимални  конкретни показатели.

                                                 I.            Анализ на актуалното състояние на дружеството, което да включва:

  1)      водоснабдяване - ценообразуване, загуби, актуално състояние

  2)      канализация - анализ на текущото състояние

                                              II.            Стратегия за развитие и модернизация.

  1)      Визия относно подобряване качеството на услугата водоснабдяване.

  2)       Визия за подобряване качеството на услугата канализация.

  3)      Стратегия за оптимизация на дейността и подобряване качеството на предлаганите услуги.

  4)      Стратегия за намаляване загубите на водопроводната мрежа.

  5)      Стратегия относно намаляване броя на авариите по водопроводната и канализационната мрежа.

  6)      Стратегия относно повишаване образованието и квалификацията на персонала.

  7)      Стратегия за оптимизация на събираемостта на задълженията.

    

  10    Забележка: Свидетелство за съдимост - /издава се служебно от общинска администрация, не се представя от кандидата/.

   

  IV.Етапи на конкурса:           

  I етап. Предварителен подбор на кандидатурите по документи /наличие на всички документи по т­­.III и проверка на съответствието им с обявените изисквания/. До участие в следващ етап от конкурса се допускат лицата, които са представили всички необходими документи и които отговарят на обявените изисквания.

  II етап. Защита  на Бизнес - програма за периода 2022-2026 година. До 3 етап се допускат само кандидати получили минимум 30 точки от оценката върху Бизнес-програма за периода 2022-2026 година /.

  III етап. Интервю с допуснатите кандидати, включващо въпроси по познаване на нормативната уредба, касаещи дейността на дружеството, поддържане и експлоатация на ВиК системи, в качеството им на ВиК оператори; познаване на административните, стопанските, финансови и трудово-правни въпроси, комуникативни способности и делови качества. Умения да аргументира предлаганите решения.

           V.Информация за обработване на лични данни за целите на провеждане на процедура за конкурс за избор на управител на „Инфрастрой"ЕООД, гр.Брацигово, съгласно чл.13 от Общия регламент относно защитата на личните данни /Регламент ЕС/2016/679/   

  - Предоставените лични данни на администратора на лични данни -Общински съвет Брацигово са необходими за провеждане на процедура за конкурс съгласно Правила за провеждане на конкурси за управители на търговски дружества, осъществяващи дейности по стопанисване,поддържане и експлоатация на ВиК системи в качеството им на ВиК оператори, съгласно чл.198б, т.3 от Закона за водите.

  - Срокът за съхранение на предоставените лични данни-съгласно действащата нормативна уредба

  - Участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните данни ,обработването на които не отговаря на изискванията на  ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път.

  - Участниците в процедурата имат право да подават жалба до надзорен орган-Комисията за защита на личните данни.    

  - При непредоставянето на горе посочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата.

  - Администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на личните данни, освен за целите на процедурата на конкурса.

  Лице за контакти: Йорданка Атанасова- тел. 03552/2065, вътр.116 obs@bratsigovo.bg.

  Всеки кандидат може да получи от лицето за контакти копия от счетоводен баланс,отчет за приходите и разходите,отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните 3 финансови години, справка за персонал и други документи, необходими на кандидата за изготвяне на Бизнес-програмата.

  VI.Условия, ред и срок за подаване на документите за участие в конкурса:         

  Образците на посочените документи могат да се получат в сградата на Общинска администрация град Брацигово, стая №10 - главен експерт „АОЧР" и ще бъде осигурен достъп до тях от  интернет - страницата на община Брацигово - www.bratsigovo.bg.     

  1. Документите по раздел ІІI от настоящето Решение се подават лично или чрез надлежно упълномощено лице в запечатан плик в стая №10 на Общинска администрация гр.Брацигово на адрес: гр.Брацигово, ул."Атанас Кабов"6а, - главен експерт „АОЧР"  до 17:00 ч. на 10.08.2020 г. 

  2. Подаването на заявленията с необходимите документи и разработките се завежда в деловодния регистър по реда на тяхното постъпване. За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.                     

     VІІ. Дата, час и място на провеждане на конкурса:      

  1.      Срокове за провеждане на конкурса      

  Ø  Първият етап от конкурса - допускане на кандидатите от комисията да се проведе в срок до седем работни дни след изтичане на срока за подаване на документите.

  Ø  Вторият етап - да се проведе не по-късно от 14 дни след Решението на комисията за допускане на кандидатите.

  Ø  Третият етап интервю с допуснатите кандидати - да се проведе до 5 работни дни, след провеждане на втория етап.

  2.       Допуснатите и недопуснатите кандидати ще бъдат уведомени  за мястото, датата и часа на конкурса. Назначената Комисия уведомява кандидатите в срок от 3 работни дни от решението си.

  3.      Комисията изготвя списък на допуснатите и недопуснатите кандидати, който се обявява  чрез публикуване на електронната страница на Община Брацигово, в ЦИУГ на община Брацигово и на общодостъпно място в общодостъпни места в община Брацигово и сградата на адреса на управление на „Инфрастрой" ЕООД - гр. Брацигово в  обявените срокове по т.1. В списъка на недопуснатите  до конкурса кандидати се посочват основанията за недопускането им.

   

  /Пълният текст на Решението е достъпно на интернет-страницата на община Брацигово/

   

  ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ!!!!

  Приложение №1;

  Приложение №2;

  Приложение №3;

  Длъжностна Характеристика;

  Списък на Допуснатите до конкурса кандидати

  Протокол №4 от работата на комисията

  Приложение №7 - крайно класиране

  Протокол №7 

   

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик