Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
Проектът "Дневен център за възрастни хора с увреждания" гр. Брацигово беше реализиран от Община Брацигово в партньорство с Гражданско сдружение "Авангард" и с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет.

Той е разработен по схема за предоставяне на финансова помощ BG051PO001-5.2.06 - "Социални услуги за социално включване". Договарящ орган е Агенцията за социално подпомагане - договор за безвъзмездна финансова помощ №BG 051PO001-5.2.06-0213-C-0001.

Стойността на проекта е 218 807.95 лв., а периода за изпълнението му е 14 месеца - от 01.01.2011 г. до 28.02.2012 г.

Обща цел на проекта: Създаване и развитие на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово, като подходяща форма за социално включване чрез активното участие на възрастни хора с увреждания.

Специфични цели:
  • Преодоляване на социалната изолираност, чрез създаване на условия за интегриране в обществото в съответствие с желанията, способностите е възможностите на възрастните с увреждания на територията на гр. Брацигово.
  • Гарантиране на равноправното положение на възрастните хора с увреждания и създаване на възможност за тяхната инициативност.
  • Придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието и укрепване на психическото равновесие на възрастните хора с увреждания.
  • Създаване на условия за възрастните хора да продължат да оказват активна подкрепа на обществото, особено на общността, в която живеят и осигуряване на постоянна и качествена грижа за всеки човек с увреждане.
  • Повишаване на компетентността и квалификацията на доставчици на социални услуги, работодатели, нестопански организации и създаване на 10 нови работни места в сферата на социалната икономика.
Целева група - самотни възрастни хора с различна степен на увреждания запазили активното си отношение към социалния живот.
Крайните потребители на социалната услуга по проекта са 30 възрастни хора с увреждания, нуждаещи се от допълнително обгрижване и социално включване.

разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!