Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
    Екип на ДЦВХУ

Име
Длъжност
Функционални отговорности и характеристики
1
Марияна Мишекопаранова
Управител
Ръководи Дневния център. Извършва ежедневен контрол върху всички дейности, осъществявани в Дневния център, както и периодични проверки на документацията, отразяваща работата в Центъра.
2
Сийка Етова
Домакин
Подпомага Ръководителя при организацията на задачите за изпълнението дейностите. Осигурява техническото обезпечаване на центъра. Води входяща и изходяща кореспонденция. Отговаря за имуществото на центъра.
3
Жана Кърпачева
Медицинска сестра
Извършва манипулации, лечебни процедури и организира диагностични изследвания, назначени от лекар. Своевременно и пълно попълва медицинската документация.
4
Христо Костадинчев
Рехабилитатор
Изготвяне на рехабилитационни програми и извършване на медицинска рехабилитация.
5
Мария Резашка
Работник кухня
Приема и съхранява получената храна. Спазва санитарно-хигиенните изисквания към технологията на предлагане на храната. Почиства съдовете и местата за хранене.

разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!