Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Уникален №ОП2014-009-„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №М 13-22-129/19.08.2014 г. «Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна»

 

16-12-2014

  „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор №М 13-22-129/19.08.2014 г. «Общинска администрация Брацигово – ефективна и компетентна», подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия- BG051PO002/13/2.2-14 по ОПАК.

Преписка за процедурата в регистъра на АОП може да видите тук.

Документацията за участие беше достъпна за изтегляне в периода от 16.12.2014 г. до 09.01.2015 г., включително. 


Изтегли:

Документация за участие, публикувана на 16.12.2014

Решение за откриване - 16.12.2014

Обявление за откриване - 16.12.2014

Отговор във връзка със запитвания относно документацията за участие в процедурата, публикуван на 08.01.2015

Протокол 1 от работата на комисията, публикуван на 28.01.2015 г.

Съобщение за дата и час на отваряне на ценовите оферти , публикувано на 12.02.2015 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, публикуван на 25.02.2015 г.

Протокол № 3 от работата на комисия публикуван на 25.02.2015 г.

Решение № РДР-4 /25.02.2015 г. за избор на изпълнител публикувано на 25.02.2015 г.

Информация за освободени гаранции за участие публикувана на 16.03.2015 г.

Инфромация за освободени гаранции за участие, публикувана на 26.03.2015 г.

Информация за сключен договор, публикувана на 14.04.2015 г.

Информация за освободени гаранции, публикувана на 17.04.2015 г.

Авансово плащане по договор № Д-24/14.04.2015 г.публикувано на 04.05.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор публикувана на 29.05.2015 г.

Информаця за извършено плащане публикувана на 29.06.2015 г.

Информация за извършено плащане по договор №-Д 24/14.04.2015 г. извършено на 09.07.2015 г. публикувана на 13.07.2015 г.

Информация за извършено окончателно плащане публикувана на 12.08.2015 г.

Информация за изпълнен договор публикувана на 13.08.2015 г.

Информация за освободена гаранция за изпълнение публикувана на 18.08.2015 г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик