Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред

 

29-05-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната сред /ДВ бр. 25 от 2003г./ за инвестиционно предложение на Община Брацигово: „Смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово за гробищен парк".

                Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14-дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово - 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а.

 

Линк към Уведомлението: http://bratsigovo.bg/display.php?tb=n&id=720

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик