Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обявление за изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето"

 

29-05-2017

 

Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение №299 от 28.04.2017г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ

 

РЕШИ:

 

 

1.Разрешава изработване на ПУП-ПР за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.288, м."Просовето" по кадастрална карта на гр.Брацигово, с НТП - пасище, с който за имота се отрежда УПИ  IІ - За гробищен парк, съгласно приложената скица-предложение и одобрява задание за изработване на ПУП.

2. Решението подлежи на разгласяване по чл. 124б, ал.2 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик