Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаване на ПУП-ПРЗ за ПИ 177020 и 177021 по КВС на с.Бяга, общ.Брацигово

 

13-06-2017

ДО ГЕОРГИ БОРИСОВ БЛАГОЕВ / за имот  177019- Нива м»Герена» с.Бяга /- с.Бяга,

 

         Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ  за Поземлени имоти 177020 и 177021 м.» Герена»  по КВС на с.Бяга, общ.Бращигово, обл.Пазарджик за промяна отреждането в УПИ „ I-177020, 177021, За производство на изделия от дърво" по искане от „И ЕНД ДЖИ БГ" ЕООД- седалище и адрес на управление с.Бяга.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик