Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме, че в Държавен вестник бр.57 от 14 юли 2017г. на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ, Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен помощен план...

 

14-07-2017

СЪОБЩЕНИЕ

 

Съобщаваме, че в Държавен вестник бр.57 от 14 юли 2017г. на основание §4к, ал.1 и ПЗРЗСПЗЗ във връзка с чл.28б, ал.4 ППЗСПЗЗ, Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересуваните лица,че е изработен помощен план и приета контактна зона на земите на ползвателите и на бившите собственици намиращи се в местността„Сини дол", с.Бяга за ПИ с №000650, №000646, №000649, №000647, №000648, №000645 и №000643.

На основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „ Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражение по плана и придружаващата го документация, изложени в сградите на кметство с .Бяга  и Община Брацигово,  дирекция СА,  до кмета на Община Брацигово.

 в едномесечен срок от обнародването в "Държаван вестник", заинтересованите  могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта  до общинска администрация."

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик