Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-333/02.08.2017г. На основание чл. 134, ал.2, т.1и т. 6 от ЗУТ и Решение № 318 от Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

 

07-08-2017

З А П О В Е Д:

РД-333/02.08.2017г.

 

На основание чл. 134, ал.2, т.1и т. 6 от ЗУТ и Решение № 318 от

Протокол №22/30.06.2017г. на ОбС гр.Брацигово

 

           Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.64, УПИ III-Озеленяване по РП на  гр.Брацигово, съгласно приложената скица предложение

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

          КМЕТ:........./П/.........

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик