Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за издадена Заповед № РД-330/01.08.2017г. на Кмета на община Брацигово за одобренване на ПУП-ЧИПР за УПИ VIII-554 за част от кв.74 по регулационния план на гр.Брацигово.

 

08-08-2017

ДО

ИВАН СТАНИСЛАВОВ ЦЕНОВ - гр.Пловдив,

ХРИСТИНА ИВАНОВА ЦЕНОВА - гр.Пазарджик, 

МАГДАЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ЦЕНОВА- гр.Пловдив,

МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА-гр.Пловдив,

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ-гр.Пловдив

 Н-ЦИ АНТОН КРЪСТЕВ ГЮЛЕМЕТОВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-330/01.08.2017г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП- ЧИПР за част от кв.74, УПИ VIII-554 по регулационния плана на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.1147 по кадастрална карта на гр.Брацигово/  по искане от Стоян Николаев Буров.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик