Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение

 

05-09-2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Публично обявяване, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда са извършване на оценка на въздействие върху околната среда за инвестиционно предложение предложение на фирма „ИНТЕР-Д" ООД - гр.Кричим за „Технологична моеднизация на предприятие за преработка на сурово мляко и производство на кисело мляко, сирене и айрян", с местоположение: УПИ VІІІ-175 в кв.19 по плана на с.Козарско с административен адрес: ул. „ Първа" № 49, община Брацигово.

 

Информацията се намира в Общинска администрация гр. Брацигово, ул."Атанас Кабов" № 6А, ет.3, ст. №18, тел.03552/20-65, в.120 и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

         Възражения, предложения и искания по обявлението от заинтересованите лица могат да се подават в 14 -дневен срок в Община Брацигово на адрес: гр.Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов" № 6а, E-mail: kmet@bratsigovo.bg или  в РИОСВ - Пазарджик, ул. „ Ген. Гурко" № 3, ет. 4 . E-mail: riewpz@riewpz.org.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик