Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-384/07.09.2017г. На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

 

08-09-2017

З А П О В Е Д:

 

№ РД-384/07.09.2017г.

 

На основание чл. 124а, ал.2, чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ и Решение №338 от

Протокол № 23/28.07.2017г. на ОбС гр.Брацигово.

           

            Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.3, УПИ ХVI-63, ХVII-63 и ХХI- Озеленяване по плана на с.Козарско, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 


          КМЕТ:  /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик