Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

О Б Я В А

 

15-09-2017
О Б Я В А


На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, възложителят Община Брацигово уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица относно инвестиционнo предложение за „Разширение на съществуващ гробищен парк и смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 06207.4.288, местност „Просовето", земл. гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик".
Информациията по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за ИП, с вх. № 08-08-342/15.09.2017 г. в деловодството на общ. Брацигово e предоставенa в писмен вид на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч в Община Брацигово, където могат да се предстaвят становища.
Информацията е достъпна на интернет страницата на Община Брацигово на адрес: http://www.bratsigovo.bg

15.09.2017 г. Възложител:
кмет на Община Брацигово
(Петко Валентинов Петков)

Изтегли:

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик