Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-427 Изработването на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия” в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ – Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брациго

 

21-09-2017

                                                          З  А  П  О  В  Е  Д

 № РД-427

Брацигово 21.09.2017 год.

 Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. № 30-1787-2/13.09.2017г. от  „Каменар Груп 1" ЕООД, че същото е основателно  тъй като възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

На основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

„Работилница за обработка на каменни изделия"

     в имот с идентификатор № 06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово, за да може възложителя да осъществи инвестиционните си намерения.

Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Работилница за обработка на каменни изделия", находящ се в имот с идентификатор №06207.502.217, УПИ ХХ - Производствена дейност, ТУ, кв. 22, по плана на гр. Брацигово, общ. Брацигово

 

ПЕТКО ПЕТКОВ /п/

Кмет на Община Брацигово

 

Изготвил:  /п/

Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

 

Съгласувал:  /п/

Юрист:  Петя Харизанова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик