Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-530/15.11.2017г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.13, УПИ ІІІ-99 по действащия регулационен план на с. Равногор

 

15-11-2017

З А П О В Е Д:

№ РД-530/15.11.2017г.

 

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

           Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.13, УПИ ІІІ-99 по действащия регулационен план на  с. Равногор, съгласно приложената скица предложение

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

          КМЕТ:............/п/...........

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик