Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м.”Грамадите” в землището на гр.Брацигово.

 

09-01-2018

 ОБЯВЛЕНИЕ

Община Брацигово, област Пазарджик, съобщава на заинтересованите лица, че с Решение № 404 от 20.12.2017г. Общински съвет гр.Брацигово,  на основание  чл. 21, ал. 1, т.8, т.11 и ал.2  от ЗМСМА,   чл.124а, ал.1 и чл.124б от ЗУТ


РЕШИ:

 

1.Разрешава изработване на ПУП-ПРЗ и одобрява задание за същия за част от поземлен имот с идентификатор 06207.3.306, м."Грамадите" в землището на гр.Брацигово, с който  се сменя предназначението на част от 34 870 кв.м от имота и за него се обособява УПИ  I-306, Площадка за временно съхранение на отпадъци, съгласно приложената скица-предложение и задание.

 

2. Решението подлежи на разгласяване по чл.124 б, ал.2 от ЗУТ.

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик