Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП- ПР за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга.

 

10-01-2018

Н-ЦИ ПЕТКО ХРИСТЕВ ПЕТКОВ / за УПИ XVIII-176 в кв.29 по плана на с.Бяга/

 

ЕКАТЕРИНА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

ГР.ПЕЩЕРА- 4550

И

СТОЯН ПЕТКОВ ПЕТКОВ

ГР.ПЕЩЕРА-4550

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП- ПР за

за УПИ X-179 в кв.29 по кадастрален и регулационен план на с.Бяга по искане от Денка Лъчкова Ланге и Райка Лъчкова Ланге.

          Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция « СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик