Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-21/12.01.2018г. за разрешаване изпаботване на ПУП-ПЗ

 

12-01-2018

З А П О В Е Д:

№ РД-21/12.01.2018г.

 

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


Да се изработи ПУП-ПЗ за УПИ ХХ - 1419, кв.22 по регулационния план на гр.Брацигово,  съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

         КМЕТ:........./П/...............

                        /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик