Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-58/06.02.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

06-02-2018

З А П О В Е Д:

 № РД-58/06.02.2018г.

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

          

Да се изработи ПУП-ПР за част от  кв.11, УПИ V-173 и VI-172 по РП на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

           КМЕТ:........................

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик