Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Със Заповед № РД-48/26.01.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, местност "Просовето"

 

28-02-2018

ДО

Н-ЦИ НА БОРИС ХРИСТОВ ПОПКЪНЧЕВ  /за имот 06207.4.272/

-    Борис Петров Попов- гр.София,

-    Николай Петров Попов- гр.Брацигово,

-    Боряна Христова Ранкова- гр.Смолян,

- Светлана Кръстева Вулгариду - гр. Булгас,

Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КЕРИН   /за имот 06207.4.261/

-   Гергин Петров Щерев- гр.Пловдив,

-   Иванка Борисова Ангелова- гр.Пловдив,

- Зоя Петрова Коцева- гр.Пловдив,

Н-ЦИ НА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА РАШАЙКОВА  /за имот 06207.4.275/

- Асен Ангелов Боянов-гр.Русе,

Н-ЦИ  НА ХРИСТО  АНГЕЛОВ  ЦОЙКОВ  /за имот 06207.4.287/

-   Денка Иванова Герчева - гр.Пловдив,

-   Христина Иванова Стоянова- гр.Пловдив, 

-   Славка Кузманова Содева - гр.Велинград, 

-  Владимир Симеонов Аврамов - гр.София,

-  Кремена Николова Кузманова - гр.София,

- Кузман Николов Мешекопаранов - гр.София,

- Иван Николов Мешекопаранов - гр.София,

 

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Съобщаваме  Ви, че със заповед № РД-48/26.01.2018г. на Кмета на община Брацигово е одобрено изменение на ПУП-ПР за имот с идентификатор 06207.4.175, местност "Просовето" , по кадастрална карта на гр.Брацигово по искане от община Брацигово.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до  Административен съд. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик