Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: №РД-108/06.03.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

 

06-03-2018

З А П О В Е Д:

 

№РД-108/06.03.2018г.

На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ


Да се изработи ПУП-ПР за част от  кв. 23, УПИ І-240, ІІ-239 и ІХ-240,233  по РП на с.Бяга, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

 


          КМЕТ: /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик