Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-107/06.03.2018г. На основание чл. 124а, ал.2, от ЗУТ

 

06-03-2018

З А П О В Е Д:

№ РД-107/06.03.2018г.

На основание чл. 124а, ал.2,  от ЗУТ.

           

Да се изработи ПУП-ПР за част от  кв. 4, УПИ ІІІ-24 по РП на с.Розово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в дирекция СА към Общинска администрация - 150 дни.

 

          КМЕТ:........................

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик