Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД-159/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

10-04-2018

З А П О В Е Д:
№ РД-159/10.04.2018г.

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


Да се изработи ПУП - ЧИПР за УПИ V - 685 и УПИ VІ - 686, кв. 48 по регулационния план на с. Козарско, общ. Брацигово, съгласно приложената скица предложение.
Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

КМЕТ:........./П/............
/П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик