Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД - 157/10.04.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

 

11-04-2018

З А П О В Е Д:

 № РД - 157/10.04.2018г.

 На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ


             Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 34, УПИ  ХІІІ-352 по действащия регулационен план на  с.Козарско, съгласно приложената скица предложение.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

          КМЕТ:    /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик