Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

 

13-04-2018
ДО
ИВО ИЛИЕВ САНДЕВ
ГР. СОФИЯ

Като собственик на имот номер 000511, м."Перето" по КВС на с.Исперихово

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПРЗ за УПИ ХIX и ХX по парцеларен план на бивш стопански двор на с.Исперихово, общ.Брацигово или ПИ 000530, м."Перето" по КВС на с.Исперихово, с което за сметка на двата имота се обособява един нов УПИ ХX-530,Овцеферма и склад.
Проектът се намира в дирекция СА при Община Брацигово на ул."Атанас Кабов" №6а, ет.2, стая № 5, тел.03550/2065 в. 106 и може да се разгледа от заинтересованите лица.
Искания и възражение по проекта могат да се подават от заинтересованите лица в 14-дневен срок от датата на получаването в Общинска администрация, гр. Брацигово.
Съобщението се изготвя във връзка с чл. 61 от АПК.

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик