Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД №РД-684/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

 

07-11-2018

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-684/05.11.2018 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018 на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по постоянен адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата:
  • ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 
  • ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 
  • ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 
  • ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 
  • ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

 

  1. Да бъде заличена адресна регистрация по настоящ адрес, в Брацигово, ул."Георги Пейкин"№12, на лицата: 

·         ЕГН.................    ДОНКА  ...............  АСЕНОВА 

·         ЕГН .................   СТОЯНКА  .............  ЦИРКОВА 

·         ЕГН ..................  ПЕТЪР  .................  ЦИРКОВ 

·         ЕГН .................. ИВАН  .................  ЛЮБЕНОВ 

·         ЕГН................... ВАСИЛ  ................  ЦИРКОВ 

·         ЕГН ................   ДОНКА  .................  ЦИРКОВА 

 

 

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й, по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

 

 

ПЕТКО ПЕТКОВ  /п/      

Кмет на община Брацигово

                                                                                                                                  

Съгласувал:   /п/         

Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

 

Заповедта е обявена на 07. 11.2018г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик