Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД №РД-683/05.11.2018 година На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация

 

07-11-2018

 

ЗАПОВЕД

 

№РД-683/05.11.2018 година

 

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА  и на основание чл.99б, т.3 от Закон за гражданската регистрация, извършена проверка и Протокол от 02.11.2018  на комисия съставена с моя Заповед №РД-661/30.10.2018 г

 

Н А Р Е Ж Д А М :

 

Да бъде заличена адресна регистрация, както следва:

·         по постоянен адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

2.         ЕГН ................   РАЙНА ............ КРУШАРОВА 

 

·         адресната регистрация по настоящ адрес, в гр.Брацигово,  ул." Слави Дишлянов"№27 ет.5 ап.13, на лицата:

1.         ЕГН ................   ИЛИЯ  .............  КРУШАРОВ 

2.         ЕГН .................   НИКОЛА  .............  ЙОРДАНОВ 

 

Заповедта да се публикува на сайта на община Брацигово и на информационното табло в сградата на общинска администрация гр.Брацигово и бъде изпратена чрез ТЗ"ГРАО" Пазарджик, на ГД"ГРАО" София за автоматизирано заличаване в регистъра на населението.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й,по реда на АПК,  пред Административен съд гр.Пазарджик.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на Мария Мадарова - секретар на Община Брацигово.

 

 

ПЕТКО ПЕТКОВ        

Кмет на община Брацигово

 

                                                                                                                                              

Съгласувал:            

Петя Харизанова- юрист на община Брацигово

 

 

Заповедта е обявена на 07.11.2018г

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик