Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД - 670/31.10.2018г. На основание чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ

 

07-11-2018

З А П О В Е Д:

№РД-670/31.10.2018г.

 

На основание чл. 134, ал.2, т. 6 от ЗУТ

         

Да се изработи ПУП-ПР за част от кв. 20, УПИ ІІІ-168 и УПИ ХІІІ-168 по действащия регулационен план на с. Козарско, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

           КМЕТ:........../п/.............

                         /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик