Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-729/27.11.2018г. на осн. чл. 150 от ЗУТ

 

27-11-2018

                                        З  А  П  О  В  Е  Д

 

№ РД-729

Брацигово 27.11.2018 год.

 

Подписаният Петко Валентинов Петков - Кмет на Община Брацигово, град Брацигово, ул."Атанас Кабов„ № 6а,  като разгледах искане с вх. №30-1871-6/27.11.2018г. от  Стефан Николов Янев, представител на „СТАР СИТИ" ЕООД, че същото е основателно тъй като възложителят не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект.

 

На основание чл. 150 от ЗУТ

 

Р А З Р Е Ш А В А М:

 

Изработването на комплексен инвестиционен проект за  обект:

 

„Еднофамилна жилищна сграда"

 

     в имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР /УПИ ХІ-34, кв. 64/ на гр. Брацигово, общ.Брацигово, за да може възложителят да осъществи инвестиционните си намерения.

Мотиви: Възложителя не може да осъществи  инвестиционните си намерения без разрешение за изработване на комплексен инвестиционен проект за обект: „Еднофамилна жилищна сграда", находящ се в /УПИ ХІ-34, кв. 64/ имот с идентификатор 06207.502.229 по КККР на гр. Брацигово, общ.Брацигово

 

ПЕТКО ПЕТКОВ /П/

Кмет на Община Брацигово

 

Изготвил: /П/

Гл. архитект: ОбА арх. Б.Банева

Съгласувал: /П/

Юрист:  Петя Харизанова

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик