Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СЪОБЩЕНИЕ Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово

 

05-12-2018

СЪОБЩЕНИЕ


Във връзка с незпълнение на Заповед № РД-546/24.11.2017г. на Кмета на Община Брацигово за обезопасяване и премахване на компроментираните участъци от потенциално опасна двуетажна паянтова сграда, находяща се в УПИ IV-532, кв. 56 по плана на с. Козарско, уведомяваме собствениците - Александър Антонов Александров, Елисавета Антонова Александрова-Ивановаи Найден Найденов Цветков, че в 5 /пет/ дневен срок от публикуване на настоящето съобщение трябва да предприемат незабавни действия по изпълнение на гореописаната Заповед.  В предвид опасната ситуация, която създават, като собственици се надяваме да проявят гражданска отговорност относно имуществото си и относно здравето на гражданите живущи и преминаващи в близост, тъй като до настоящия момент не е проявена такава, въпреки многобройните писма и мобилни разговори от страна на Общинска администрация.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик