Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-758/12.12.2018г. на осн. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ

 

12-12-2018

З А П О В Е Д:

№ РД-758/12.12.2018г.

 

На основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТ

           

Да се изработи ПУП-ПРЗ за част от кв.22, УПИ ХХІ-Завод за домакински съдове по действащия регулационен план на гр.Брацигово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

          КМЕТ:........../П/.............

                            /П.Петков/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик