Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД №РД-568/13.11.2019г. за изработване на ПУП-ПЗ

 

13-11-2019

З А П О В Е Д:

 №РД-568/13.11.2019г. 

На основание чл. 124 а, ал.2 от ЗУТ 

       Да се изработи ПУП-ПЗ за част от кв.8, УПИ XIV- ТУ по плана на с.Исперихово, общ.Брацигово, съгласно приложената скица предложение  с корекциите в зелено.

 

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик