Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-24/10.01.2020г.

 

10-01-2020

З А П О В Е Д:

 №РД-24/10.01.2020г. 

На основание чл. 150 от ЗУТ 

       Да се изработи комплексен инвестиционен проект за част от кв.96, УПИ Х- 180 ТУ по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.233 по КК на гр.Брацигово/, съгласно приложената скица предложение .

       Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

КМЕТ........./Н.К./...........

                /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик