Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

З А П О В Е Д: № РД- 272 / 19.05.2020г. На основание чл. 124 а, ал.2 и 134, ал.2 от ЗУТ и Решение IV От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

 

19-05-2020

З А П О В Е Д:

 

№ РД- 272 / 19.05.2020г.

 

На основание чл. 124 а, ал.2 и 134, ал.2 от ЗУТ и Решение IV

От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ

 

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за поземлен имот за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с. Розово, общ. Брацигово, с цел обособяване на УПИ I-1066 за производствена и складова дейност  съгласно приложената скица предложение. Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик