Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение че е изработен проект за изменение на ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето“

 

21-07-2020
ДО

ДИМИТЪР  ЙОРДАНОВ  ДИМИТРОВ - гр.Димитровград,  ул. "Христо Г.Данов" №2А, ет.4, ап.12

СВЕТЛА  ЙОРДАНОВА  ДИМИТРОВА - гр.София,  Ж.К. "Красна поляна"  I част №132А, вх.Б, ет.16, ап.142

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПРЗ за смяна предназначението на ПИ 32888.132.3, по кадастрална карта на с.Исперихово, местност „Перето" и се обособява УПИ I-6 за търговска дейност и сватбени тържества, по искане на Анелия Михайлова Георгиева.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

 

 

 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик