Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение, че е изготвен е ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката“ по КККР на с. Розово

 

27-07-2020

К М Е Т С Т В О       Р О З О В  О

      До:

     Държавен Поземлен Фонд - МЗХ- София

     Областна дирекция  „ Земеделие" - Пазарджик

     Община Брацигово 

     Н-ци на Димитър Костадинов Филев:  

     Елена Димитрова Миндова -с. Козарско ул. „Двадесет и втора" № 36

     Неди Петрова Гочева-гр. Димитровград ул. Софроний Врачански №3    

     Филип Петров Филев гр. Димитровград бул. „България" № 4

     Петър Иванов Костадинов гр. Пловдив ж.к. Тракия № 7

     Гергана Ангелова Дурмушлийска - гр.Варна ж.к. Вл. Варненчик № 16

     Димитър Ангелов Костадинов - гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик № 222

     Костадин Ангелов Костадинов- гр. Варна ул. Евлоги Георгиев № 20 Б

    

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                       

     Съобщаваме Ви, че е изготвен  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" по КККР на с. Розово, община Брацигово, с цел обособяването на УПИ I-1066 „за производствена и склаова дейност"

     Проекта се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400,  и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Искане и възражение по проекта се правят пред  Дирекция „СА" при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл. 128,ал.3и 5 от ЗУТ.


                                                            Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                        / Д. Петрова /

                                                                           Кмет:_____________

                                                                                        / Й. Петкова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик