Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед за изработване на ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово

 

28-07-2020

З А П О В Е Д:

 

РД-405/28.07.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТ, Решение II

От Протокол №4/13.05.2020г. на ОбЕСУТ и

Решение № 115 от Протокол № 11/26.06.2020г. на ОС Брацигово

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за трасета на електропровод и водопровод до имот с идентификатор 32888.132.3, м. „Перето" по КККР на с.Исперихово, общ. Брацигово.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

 

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик