Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Изработен е проект за изменение на ПУП - ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово

 

05-08-2020

 ДО

АСЕН  АНДОНОВ  АСЕНОВ

ЙОРДАНКА  АНГЕЛОВА  АСЕНОВА

ЗАПРЯН  ИВАНОВ ИЛИЕВ

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 Съобщаваме  Ви, че е изработен проект за изменение на  ПУП - ПЗ за УПИ VIII-1347 в кв.95, местност „Нерзето" по плана на гр.Брацигово, който е с отреждане за жилищно застрояване с малка височина и плътност. С проекта се запазва начина на застрояване - свободно като се повдига и запазва съществуващата жилищна сграда с възможност за пристрояване и надстрояване, по искане на Димитрия Петрова Асенова и Запрянка Василева Ковачева.

       Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражение по проекта се правят пред Дирекция «СА» при Община Брацигово в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл.128, ал.3 и 5 от ЗУТ.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик