Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Oдобрен ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката“ в землището на с. Розово

 

17-09-2020

      До:

     Държавен Поземлен Фонд - МЗХ- София

     Областна дирекция  „ Земеделие" - Пазарджик

     Община Брацигово 

     Н-ци на Димитър Костадинов Филев:  

     Елена Димитрова Миндова -с. Козарско ул. „Двадесет и втора" № 36

     Неди Петрова Гочева-гр. Димитровград ул. Софроний Врачански №3    

     Филип Петров Филев гр. Димитровград бул. „България" № 4

     Петър Иванов Костадинов гр. Пловдив ж.к. Тракия № 7

     Гергана Ангелова Дурмушлийска - гр.Варна ж.к. Вл. Варненчик № 16

     Димитър Ангелов Костадинов - гр. Варна ж.к. Вл. Варненчик № 222

     Костадин Ангелов Костадинов- гр. Варна ул. Евлоги Георгиев № 20 Б

   

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Съобщаваме Ви, че с заповед РД -420/ 12.08.2020 год. е одобрен  ПУП-ПРЗ за поземлен имот с идентификатор 62973.1.1066, м. „Реката" в землището  на с. Розово, община Брацигово, с  който се сменя предназначението на имота и за него се обособява УПИ I-1066, За производствена и складова  дейност.

     Заповедта  се намира в Кметство Розово на ул." Първа" № 32 тел.03552-2400,  и GSM 0892224511 и може да се разгледа от заинтересованите  лица.

     Заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Пазарджик в

14 дневен срок от нейното съобщаване чрез Община Брацигово на основание чл. 215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

.

   

 

 

                                                            Гл.спец.АТОН:____________

                                                                                        / Д. Петрова /

                                                                           Кмет:_____________

                                                                                        / Й. Петкова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик