Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-637/20.11.2020г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

20-11-2020

З А П О В Е Д: 

РД-637/20.11.2020г.

 

На основание чл. 124  от ЗУТРешение V

От Протокол №9/11.11.2020г. на ОбЕСУТ и

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.28, УПИ X-185 по плана на с.Бяга, общ. Брацигово.

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА - 150 дни.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик