Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ VIII - 597, Магазин по плана на с.Бяга

 

12-02-2021

ДО

СТОЯН БЛАГОВ ДИМИТРОВ - гр.Велинград, ул. „Тодора" № 37  

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Съобщаваме Ви, че е изработен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.40, УПИ VIII - 597, Магазин по плана на с.Бяга, с който се предвижда промяна на отреждането на горецитирания имот и обособяване на УПИ VIII - 597, Жилищно строителство, търговия и услуги, по искане на Стефка Живкова Ламбрева.

Проектът се намира в Дирекция «СА» при Община  Брацигово на ул."Ат. Кабов"№ 6А, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица.

 Искания и възражения по проекта се правят в 14 дневен срок от датата на получаване на съобщението чрез общината до Административен съд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик