Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-132/02.03.2021г. на осн. чл.124 от ЗУТ

 

02-03-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-132/02.03.2021г.

 

На основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТРешение VIII

от Протокол № 10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ и Решение № 240 от

Протокол № 20/29.01.2021г. на ОС Брацигово

          

      Да се изработи ПУП-ПР за  част от кв.6, УПИ I-За индивидуален вилен комплекс, част от кв.7, УПИ I-Индивидуално комплексно вилно строителство и улица с о.т.148-150 по плана на л-ще "Васил Петлешков", общ.Брацигово  по означенията върху  приложената скица-предложение.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

                                                                               КМЕТ:    П                  

                                                                                        /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик