Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Заповед № РД-131/02.03.2021г. на осн. чл.124 от ЗУт

 

02-03-2021

З А П О В Е Д: 

№ РД-131/02.03.2021г.

 

На основание чл. 124а, ал.2 от ЗУТРешение I

от Протокол № 10/16.12.2020г. на ОбЕСУТ и Решение № 241 от

Протокол № 20/29.01.2021г. на ОС Брацигово

          

      Да се изработи ПУП-ПРЗ за  част от кв.26, УПИ ХIV-Районна ветеринарна лечебница по РП на гр.Брацигово /имот с идентификатор 06207.502.402 по КККР на гр.Брацигово/  по означенията върху  приложената скица-предложение.            

Срок за представяне на плана в Техническа служба на ОбА -150дни

                                                                                                               КМЕТ:      п                                                                                                                                                     /Н.Казакова/

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик