Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщаваме Ви, че е изготвен ПУП- план за застрояване без смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 62973.1.110 по КККР, м. „Владовица“, мас.1, с. Розово

 

02-03-2021

До: „ ХБВ Имоти Гмбх" ООД,                                                                                                             

       гр. Пловдив бул. „Цар Борис III  Обединител" № 157, ет.1                                                       

       Софка Стойкова Млечкова, с. Розово ул. „Първа" № 28

       Димитър Стойков Млечков, гр. Б-во ул. „Паница Семерджиев" № 1

       Стоянчо Йорданов Млечков,  гр. Б-во ул. „Брациговска комуна"№ 3

       Тодор Йорданов Млечков,  гр. Самоков ул. „Пашеница" № 43

       Мария Й. Караиванова, гр. Димитровград ул. „Септемврийци" № 94

       Иван Петров Млечков, гр. Ракитово ул. „Милош Зяпков" № 2

       Динка Петрова Ди Стазио, гр. Б-во ул. „Брациговска комуна" № 34А

       Иванка Й. Андреева, гр. П -к   ул. „Димчо Дебелянов" № 8,вх. 4 ап. 7

       Калинка Й. Спасова, гр. Б-во „Иван Хрисчев" № 17

       Ирина Й. Сотирова, с. Бяга ул. „Тридесет и първа" № 1

       Тонка Й. Иванова, гр. Брацигово ул. „Слави Дишлянов" № 11

       Георги Иванов Иванов, гр. Брацигово ул. „Борис Кънчев" № 13

       Стоянка Иванова Стоянова, гр. Брацигово ул. „Борис Кънчев" № 11

       Петър Иванов Иванов, гр. Брацигово ул. „ Иван Вазов" № 4

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

      Съобщаваме Ви, че е  изготвен  ПУП- план за застрояване без смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 62973.1.110 по КККР, м. „Владовица", мас.1, с. Розово , Община Брацигово, обл. Пазарджик на селскостопански сгради, постройки и съоръжения за съхранение на растителна и животинска продукция и отглеждане на животни, включително инженерни мрежи и съоръжения за благоустрояване на имотите и на помещения за обитаване от домакинствата.

      Проекта се намира в Кметство Розово, ул. „Първа" № 32, /тел. 0892224511/  и може да се прегледа от заинтересованите лица.

      Искания и възражения по проекта се правят в  14 - дневен срок от датата на получаване на съобщението съгласно чл. 128, ал.3и 5 от ЗУТ.

 

Гл. спец. АТОН:___________

/Д. Петрова/

 

К М Е Т:___________

/Й. Петкова/ 

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик